Молитва никодиму праведному

Предлагаем ознакомиться: Молитва никодиму праведному с точным и подробным описанием.

М у́дрости благода́тию, о́тче, укра­́шенный, / труба́ богогла́сная показа́лся еси́ Ду́ха / и доброде́телей наста́вник, Никоди́ме Богоглаго́ливый, / всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния, / жития́ чи́стаго показу́я сия́ние / бога́тством Бо­же́ственных твои́х слове́с, // и́миже, я́ко свет, ми́рови возсия́л еси́.

С вети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль, / и Це́ркве всея́ богодухнове́ннаго учи́теля, / Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м, / и́же, исполня́яся му́дрости Боже́ственныя, / уче́ния бо небе́сная и оби́льная излива́ет вопию́щим: / сла́ва просла́вльшему тя Христу́, / сла́ва венча́вшему тя, // сла́ва подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.

Я́ ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия, / богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь, / с Небе́с бо дарова́ния прие́мый, / озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щих ти: // ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

В раздел *мученикам добавлен тропарь и кондак священномученику Иринею Лионскому

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

О т Ца́рствующаго гра́да пресе́льник яви́ся/ и я́же в нем вели́кия оби́тели/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума окормля́емь,/ к морски́м страна́м устреми́ся,/ всели́ся же в пусты́ню, уклоня́яся мирски́я молвы́,/ и си́лою Свята́го Ду́ха вооружи́лся еси́,/ кре́стным ору́жием враги́ своя́ прогоня́я,/ посто́м и непреста́нною моли́твою жизнь свою́ соверша́я,/ сревну́я вели́ким отце́м Анто́нию, и Ону́фрию, и Па́влу Фиве́йскому,/ с ни́миже Го́сподеви моли́ся, о́тче Никоди́ме,// спасти́ся душа́м на́шим.

Я́ ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́,/ смире́нием и в я́ме пребыва́нием с моли́твами превознося́щагося врага́ смири́л еси́,/ я́ко крин, вои́стинну процве́л еси́,/ избра́нный кинамо́н, и высо́кий кипари́с,/ и плодови́тая ма́слина, и фи́никс сла́дкий,/ и кедр благоуха́нный, и валса́м чи́стый,/ те́рние злостра́стия искорени́л еси́/ и жили́ще Всесвята́го Ду́ха был еси́,/ те́мже помина́й па́мять твою́ днесь пра́зднующих, Никоди́ме чудотво́рче,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,// И́же тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний благода́ть.

П усты́ню, я́ко ца́рский черто́г,/ усе́рдно возлюби́л еси́,/ в не́йже жесто́кое показа́ житие́, многоле́тным пребыва́нием,/ очи́стив свою́ ду́шу и ум от страсте́й,/ и сего́ ра́ди Свята́го Ду́ха преди́вно прия́телище бысть, Никоди́ме преподо́бне,/ Его́же де́йствием и чудесы́ обогати́лся еси́,/ те́мже и мы почита́ем по́двиги твоя́, всеблаже́нне,/ но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

У крепля́емь си́лою Креста́ и благода́тию,/ преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ бесо́в посрами́л еси́,/ к Вы́шнему тече́ние получи́л еси́,/ устреми́лся еси́ в Хозью́гу пусты́ню,/ Пресвяте́й Тро́ице жили́ще был еси́,/ Е́йже предстоя́, моли́ о нас, почита́ющих тя,/ да возопии́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме, о́тче наш.

О преподо́бне о́тче наш Никоди́ме, услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя рек), моля́щагося тебе́, и свято́му твоему́ о́бразу покланя́ющагося, к чудотво́рному твоему́ гро́бу притека́ющаго, и в моли́тве из глубины́ се́рдца своего́ призыва́ющаго в по́мощь и защище́ние себе́ свято́е твое́ и́мя, ми́лостив бу́ди и милосе́рд, скор моле́бник и хода́тай о мне, гре́шном рабе́ свое́м, ко Вседержи́телю Го́споду, в Трие́х Ипоста́сех поклоня́емому Бо́гу, к Нему́же дерзнове́ние име́я, моли́ за мя гре́шнаго и за весь мир правосла́вно-христиа́нскаго ро́да, е́же возника́ти горе́ ко взыска́нию Небе́снаго Оте́чества и свободи́тися в жи́зни сей от вся́ких одержа́щих скорбе́й и злоско́рбных бед и напа́стей, от злолю́таго оклеве́тания и наи́тия злых челове́к и злопомышле́ний и от враг ви́димых и неви́димых, да, сотво́рше во́лю Бо́жию, прии́мем сла́вы неувяда́емый вене́ц, зде же твою па́мять чту́ще, ра́достно просла́вим Просла́вльшаго тя Царя́ Небе́снаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Трисвята́го. Ами́нь.

Молитва третья от инока скорбящаго, в келлии творимая

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Ннкоди́ме! Ве́лие име́я к Бо́гу дерзнове́ние, моли́ся вы́ну о всех нас, зане́ бу́ря мно́гих бед и скорбе́й обдержи́т ны: неду́зи теле́снии, боле́зни душе́вные, прираже́ния вра́жия обурева́ют ны. Хо́дит бо враг наш, иски́й кого́ поглоти́ти, и ежеча́сно от того́ уловля́емся; о спасе́нии же свое́м нерадя́ще, не́смы досто́йни воззре́ти на высоту́ Небе́сную. Но ты бу́ди нам помо́щник ско́рый и изба́витель: я́ко сам искуше́н быв от врага́, победи́в же сего́ до́блественне, вразуми́ ны, да разуме́ем того́ ко́вы и прираже́ния. Пода́ждь у́бо нам па́мять сме́ртную, сле́зы покая́ния и наде́жду спасе́ния, да не в отча́яние впаде́м, ниже́ де́рзостным на милосе́рдие Бо́жие упова́нием, во гресе́х же пребыва́нием в коне́ц себе́ погу́бим, но да бу́дет нам па́мять грехо́в на́ших во исто́чник те́плых слез и сокруше́ния серде́чнаго, милосе́рдие же Бо́жие и благода́ть Его́, моли́твами твои́ми, во спасе́ние на́ше, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От царствующаго града пресельник явися и яже в нем великия обители и, промышлением Божественнаго разума окормляемь, к морским странам устремися, вселися же в пустыню, уклоняяся мирския молвы, и силою Святаго Духа вооружился еси, крестным оружием враги своя прогоняя, постом и непрестанною молитвою жизнь свою совершая, сревнуя великим отцем Антонию, и Онуфрию, и Павлу Фивейскому, с нимиже Господеви молися, отче Никодиме, спастися душам нашим.

Ин тропарь преподобному Никодиму Кожеезерскому, глас 4-й

Яко безплотен, отче, пожил еси на земли, смирением и в яме пребыванием с молитвами превозносящегося врага смирил еси, яко крин, воистинну процвел еси, избранный кинамон, и высокий кипарис, и плодовитая маслина, и финике сладкий, и кедр благоуханный, и валсам чистый, терние злострастия искоренил еси и жилище Всесвятаго Духа был еси, темже поминай память твою днесь празднующих, Никодиме чудотворче, да вси радостными гласы воспеваем Христа Бога нашего, Иже тебе даровавшаго исцелений благодать.

Кондак преподобному Никодиму Кожеезерскому, глас 2-й

Пустыню, яко царский чертог, усердно возлюбил еси, в нейже жестокое показа житие много летным пребыванием, очистив свою душу и ум от страстей, и сего ради Святаго Духа предивно приятелище бысть, Никодиме преподобне, Егоже действием и чудесы обогатился еси, темже и мы почитаем подвиги твоя, всеблаженне, но, яко имеяй дерзновение ко Пресвятей Троице, молися непрестанно о всех нас.

Ин кондак преподобному Никодиму Кожеезерскому, глас 8-й

Укрепляемь силою Креста и благодатию, преобидев тленная и долу влекущая мудрования, отче, бесов посрамил еси, к Вышнему течение получил еси, устремился еси в Хозьюгу пустыню, Пресвятей Троице жилище был еси, Ейже предстоя, моли о нас, почитающих тя, да возопиим ти: радуйся, преблаженне Никодиме, отче наш.

Величание преподобному Никодиму Кожеезерскому

Читайте так же:  Заговор удачи молитва на удачу

Ублажаем тя, преподобне отче Никодиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Молитва первая преподобному Никодиму Кожеезерскому от бесовских искушений, для укрепления веры

Молитва вторая преподобному Никодиму Кожеезерскому от бед и напастей

О преподобне отче наш Никодиме, услыши мя, грешнаго раба твоего (имя рек), молящагося тебе, и святому твоему образу покланяющагося, к чудотворному твоему гробу притекающаго, и в молитве из глубины сердца своего призывающаго в помощь и защищение себе святое твое имя, милостив буди и милосерд, скор молебник и ходатай о мне, грешном рабе своем, ко Вседержителю Господу, в Триех Ипостасех поклоняемому Богу, к Немуже дерзновение имея, моли за мя грешнаго и за весь мир православно-христианскаго рода, еже возникати горе ко взысканию Небеснаго Отечества и свободитися в жизни сей от всяких одержащих скорбей и злоскорбных бед и напастей, от злолютаго оклеветания и наития злых человек и злопомышлений и от враг видимых и невидимых, да, сотворше волю Божию, приимем славы неувядаемый венец, зде же твою память чтуще, радостно прославим Прославльшаго тя Царя Небеснаго, Отца, и Сына, и Святаго Духа, Бога Трисвятаго. Аминь.

Молитва третия преподобному Никодиму Кожеезерскому покаянная о спасении души

Молитва четвёртая преподобному Никодиму Кожеезерскому для защиты от врагов

О преподобне и богоносне отче наш Ннкодиме! Велие имея к Богу дерзновение, молися выну о всех нас, зане буря многих бед и скорбей обдержит ны: недузи телеснии, болезни душевные, приражения вражия обуревают ны. Ходит бо враг наш, иский кого поглотити, и ежечасно от того уловляемся; о спасении же своем нерадяще, несмы достойни воззрети на высоту небесную. Но ты буди нам помощник скорый и избавитель: яко сам искушен быв от врага, победив же сего доблественне, вразуми ны, да разумеем того ковы и приражения. Подаждь убо нам память смертную, слезы покаяния и надежду спасения, да не в отчаяние впадем, ниже дерзостным на милосердие Божие упованием, во гресех же пребыванием в конец себе погубим, но да будет нам память грехов наших во источник теплых слез и сокрушения сердечнаго, милосердие же Божие и благодать Его, молитвами твоими, во спасение наше, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О преподобне и Богоносне отче наш Никодиме! Велие имея к Богу дерзновение, молися выну о всех нас, зане буря многих бед и скорбей обдержит ны: недузи телеснии, болезни душевнии, приражения вражия обуревают ны. Ходит бо враг наш, иский кого поглотити, и ежечасно от того уловляемся; о спасении же своем нерадяще, несмы достойни воззрети на высоту небесную.

Но ты буди нам помощник скорый и избавитель: яко сам искушен быв от врага, победив же сего доблественне, вразуми ны, да разумеем того ковы и приражения. Подаждь убо нам память смертную, слезы покаяния и надежду спасения: да не во отчаяние впадем, ниже дерзостным на милосердие Божие упованием, во гресех же пребыванием в конец, себе погубим, но да будет нам память грехов наших во источник теплых слез и сокрушения сердечного, милосердие же Божие и благодать Его, молитвами твоими, во спасение наше, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О преподобне и Богоносне отче наш Никодиме! Предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, молися выну о епископе нашем (имярек), о всем священнем и иночестем чине, игумене же и братии обители твоея, о военачальницех и градоначальницех, и всех православных христианех: да ходим кийждо достойно звания нашего, в немже звани быхом, и да будет земля наша земля добрая, и вси живущии на ней, род избран, царское священие, язык свят, людие обновления, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Мы собрали 27 изречений этого удивительного афонского святого, которые важно знать каждому христианину.

1. «Есть в нас жизнь телесная, жизнь душевная и жизнь духовная. Для каждой из них свои потребны средства, и мы все имеем их под руками, и все они не плод нашего благоприобретения, а дар Божий».

2. «Любовь к Богу не имеет меры , но любовь к ближним имеет предел и ограничение. Если ты не будешь держать ее в подобающих пределах, она может отдалить тебя от любви к Богу, причинить большой вред, даже погубить тебя. Воистину ты должен любить ближнего, но так, чтобы этим не причинить вреда своей душе. Делай все просто и свято, не имей в виду ничего, кроме угождения Богу. И это охранит тебя в делах любви к ближним от всяких неверных шагов».

3. «Двигатель языка – сердце; чем полно сердце, то изливается языком».

4. «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Почему на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо».

5. «Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут более чувства эгоистические, чтоб высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от некоего горделивого самомнения».

6. «Бог посылает людей с особенными дарованиями и с особою силой воли, и они делают новые открытия и усовершают быт человеческий. Но если б ты спросил сих открывателей, как дошли они до того или другого, они сказали бы: сами не знаем, пришло на ум, развивалось, строилось и устроилось. Так всегда было, так и до конца века будет: средства для душевной жизни не наши, а даются».

7. «Храни совесть свою незапятнанною, чтобы она ни в чем не обличала тебя и ни за что не грызла, по была мирна и в отношении к Богу, и в отношении к тебе самому, и в отношении к ближним, и в отношении ко всем внешним вещам. Такое хранение совести и рождает, и углубляет, и множит мир внутренний, как уверяет святой Давид: мир мног любящем закон Твой, и несть им соблазна».

8. «Все дурные позывы не теперь породились. Они были, но ходу не имели, а теперь получили свободу и проявились. Но если все это только внутри, то и весь человек был таков: пьяница, развратник, грабитель, несмотря на не таковую внешность. Рассмотри-ка хорошенько, не принадлежишь ли и ты к такому разряду. Если да, хоть в некоторой степени, то тебе не следует хвалиться и принимать похвалы».

Читайте так же:  Молитва в пути за водителя

9. «Мир сердца возмущают страсти; не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет мирно».

10. «Непрестанным подвигом всей жизни твоей должно быть хранение мира сердца твоего, не допуская его приходить в какое-либо беспорядочное смятение, и все дела свои делая под сенью сего мира, тихонравно». 11. «..погрешают те, которые почитают добродетелию чрезмерную печаль, бывающую у них после учинения греха, не разумея, что это происходит у них от гордости и самомнения, утверждающихся на том, что они слишком много надеются на себя и на силы свои».

12. «Будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов – постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы и без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия – средина между

самоугодливою поблажкой плоти и безжалостным измождением ее до изнеможения без крайней к тому нужды».

13. «Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя».

14. «Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит тебе управлять и волею своею так, чтоб не позволять ей склоняться на пожелания свои, а, напротив, вести ее к тому, чтоб она совершенно единою была с волею Божиею».

15. «Будь непримиримый враг всех земных утех и удовольствий чувственных, порожденных самоугодием».

16. «Совершенно необходимо тебе прежде всего сделать генеральную исповедь, со всем достодолжным вниманием и со всеми потребными при сем деланиями».

17. «Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость; говори себе: «Ныне пал он, а завтра паду я».

18. «Каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и предусмотреть, какие случаи вероятно представиться могут в продолжение дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить, а вечером поиспытай себя, исполнены ли и как исполнены утренние твои добрые помышления и желания».

19. «Надлежит тебе относиться и к делу, которое тебе не нравится или само по себе, или потому, что возлагается на тебя человеком, которого не любишь, или потому, что оно отвлекает тебя от дела, которое тебе нравится, т. е. не следует устраняться от него, а напротив, взяться за него, не упираясь ногами, и затем вести его и довести до конца».

20. «Восставь в себе убеждение и веру, что все случающееся с нами случается по Божию изволению на пользу нам, да плод некий духовный получим чрез то».

21. «Не говори: слишком тяжело; Бог лучше тебя знает меру сил твоих. Одним Бог посылает неприятности и скорби, навлекаемые на них течением событий, от людей нисколько не зависящих: эти легче переносить».

22. «Враг для сильных волей готовит сети, чтобы победить ум их любопытством».

23. «Если же ныне ты хорошо помолишься и подержишь себя в молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь день распущенно, то, так действуя, никогда не успеешь в молитве».

24. «Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие».

25. «Когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце».

Видео (кликните для воспроизведения).

26. «Возгревай же всегда в себе чувства благодарения Богу, особенно попекись о сем в храме, во время Литургии, на коей приносится Богу Бескровная Жертва, именуемая Евхаристией, что значит благодарение».

27. «В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет св. Василий Великий: сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния, тебе явленные, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего».

Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и, растерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

Ин тропарь святому праведному Иову Многострадальному, глас 2-й

Память праведнаго Твоего Иова, Господи, празднующе, тем Тя молим: избави нас от наветов и сетей лукаваго диавола и спаси души наша, яко Человеколюбец.

Кондак святому праведному Иову Многострадальному, глас 8-й

Яко истинен и праведен, Богочестив и непорочен, освящен же явлься, всеславне, Божий угодниче истинный, просветил еси мир в терпении твоем, терпеливейший и доблейший. Темже вси, Богомудре, память твою воспеваем.

Стихира святому праведному Иову Многострадальному, глас 6-й

Дал еси нам образ терпения и мужества, Преблагий Господи, угодника Твоего Иова, во всех приключшихся ему злостраданиих ничимже согрешивша пред Тобою, ниже устнама своима, и не давша безумия Тебе, Богу нашему. Того молитвами и нас сотвори победители многоразличных искушений и спаси души наша, яко Человеколюбец.

Молитва первая святому праведному Иову Многострадальному о терпении болезней и несчастий

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедший, готови, в немже сами искушсни быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и святого праведного Иова воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Читайте так же:  Молитва для привлечение мужчины

Молитва вторая святому праведному Иову Многострадальному о том же

О, великий праведниче, Иове Многострадальне, чистым житием своим и святою близостию к Богу просиявый. Ты до Моисеа и Христа на земли пожил еси, вся же заповеди Божия, нося их в сердце своем, исполнял еси. Явленныя миру чрез Христа и Его Святых апостолов тайны, глубокими своими откровении уразумев, причастник веяний Духа Свята быти сподобился еси. Всякия козни диавольския, в посланных тебе от Господа особых искушениих, истинным смирением своим препобедив, образ злострадания и долготерпения всей вселенней явился еси. Любовь велию к Богу и ко всем людем в безмерных своих скорбех сохранив, чистым сердцем за гробом единения с Господем радостно ожидал еси. Ныне же в селениих праведных пребываеши и Престолу Божию предстоиши. Услыши нас грешных и непотребных, пред святою иконою твоею предстоящих и усердно к ходатайству твоему прибегающих. Моли Человеколюбца Бога, да к вере крепцей, непорочней и нерушимей нас утвердит, от всякаго зла враг видимых и невидимых защитит, в скорбех и искушениих нам крепость подаст, в сердцах наших память смертную присно сохранит, в долготерпении и братолюбии укрепит, и сподобит нас на страшнем суде Христове добрый ответ дати и в воскрешенней плоти нашей Триединаго Бога созерцати и славу Ему со всеми святыми воспевати во веки веков. Аминь.

Эта сверкающая звезда Церкви явилась миру в 1749 году на острове Наксос в Кикладском архипелаге. Родители будущего святого, благочестивые и богобоязненные люди, нарекли его в крещении именем Николай и отдали деревенскому священнику, чтобы тот научил мальчика читать. В отличие от других детей Николай избегал бурных игр и вместо этого постоянно предавался чтению. Господь одарил его не только живым умом, но и исключительной памятью, которая позволяла ему сразу же запоминать все прочитанное и безошибочно повторять это когда угодно.

В 16 лет Николая отправили в Смирну учиться у дидаскала Иерофея Дендриноса. Там его полюбили и учитель, и соученики за доброту и благородный нрав. Помимо светских наук и различных духовных дисциплин он в совершенстве овладел греческим языком во всех его проявлениях. Это позволило ему впоследствии исполнить миссию, уготованную ему Господом: сделать доступными для угнетенных православных греков сокровища церковного Предания.

Через четыре года обучения в Смирне, когда турки уничтожали местных греков после войны с Россией, Николай вынужден был вернуться на родину – на остров Наксос. Здесь он встретил иноков Григория, Нифонта и Арсения, изгнанных с Афона из-за колливадских споров. Они пробудили в нем любовь к монашеству и наставили в основах аскезы и внутренней молитвы. От них юноша узнал, что на острове Гидра живет некий человек исключительных добродетелей, знаток святоотеческого учения – митрополит Коринфский Макарий (память 17 апреля). Николай устремился к нему, словно жаждущий олень к источнику вод (см.: Пс. 41: 1), и обрел полного единомышленника в своем стремлении сделать то, в чем Церковь срочно нуждалась: издать и перевести святоотеческие творения – основу церковного Предания. Там Николай познакомился также со знаменитым отшельником Сильвестром Кесарийским, который жил в уединенной келье неподалеку от города. Подвижник так превозносил радость уединенной жизни, что Николай решил, не откладывая более, возложить на себя сладкое и приятное иго Христово. Получив рекомендательные письма от святого Сильвестра, он отправился на Афон (1775).

Афонский закат. Фото: иеромонах Савватий (Севостьянов)

Сначала он поступил в монастырь Дионисиат, где вскоре принял иноческий постриг с именем Никодим. Молодой монах был поставлен секретарем и чтецом. Он быстро стал примером для других братий как в послушаниях, которые исполнял безропотно и смиренно, так и в усердной молитве и воздержании. Каждый день он, забывая заднее, простирался вперед (см.: Флп. 3: 13), стремясь подчинить плоть духу и таким образом готовясь к духовной брани безмолвного жития.

Через два года Святую Гору посетил святитель Макарий Коринфский. Он поручил преподобному Никодиму отредактировать и подготовить к изданию «Добротолюбие» – православную энциклопедию молитвы и духовной жизни. Молодой монах удалился в келью в Карее, чтобы выполнить это поручение, достойное самых опытных учителей исихазма, требовавшее глубочайшего знания науки о душе. Также он работал над сочинениями «Евергетин» [1] и «О непрестанном причащении», которое было написано святым Макарием, но значительно обогащено преподобным Никодимом. Закончив этот труд, святой вернулся в Дионисиат.

Он стал часто посещать отцов-исихастов, а также усердно предаваться Иисусовой молитве, и вскоре у него возникло желание полностью посвятить себя безмолвию. Никодим узнал о преподобном Паисии Величковском (память 15 ноября), который был наставником около тысячи монахов в святом делании сведения ума в сердце. Преподобный Никодим отправился к преподобному Паисию, но волей Божественного Промысла буря остановила его, и он возвратился на Афон. Горя желанием посвятить себя молитве и безмолвию, преподобный Никодим не вернулся в Дионисиат, а поселился в уединенной келье недалеко от Карей. Затем он перебрался в Капсальский скит монастыря Пантократор, в каливу, освященную во имя святого Афанасия. Чтобы обеспечить себя необходимым, он переписывал рукописи. И днем и ночью он мог предаваться нерассеянной молитве и изучать творения святых отцов, быстро восходя по ступеням духовной лествицы.

Через некоторое время святой старец Арсений Пелопоннесский, с которым преподобный Никодим познакомился еще на Наксосе, вернулся на Афон и поселился в скиту. Тогда Никодим добровольно отказался от уединения, чтобы стяжать блага, даруемые послушанием, и стал учеником старца. Они закончили строительство новой кельи, но их уединение постоянно нарушали посетители, поэтому они решили удалиться на пустынный, безводный остров Скиропула напротив Эвбеи (1782). Однако выжить на этом острове оказалось очень трудно, и преподобный Арсений отправился в другое место, а Никодим остался один.

Именно там по просьбе своего двоюродного брата, епископа Еврипского Иерофея, преподобный Никодим написал книгу «Увещательное руководство». Это выдающееся духовное произведение посвящено хранению чувств и помыслов и умному деланию. Оно стало лучшим творением преподобного из написанного им самим. Автору было всего 32 года, он не прибегал к помощи книг и записей и имел в качестве источника только сокровищницу своей удивительной памяти и постоянное общение с Богом. В этом сочинении преподобный Никодим изложил в сжатом виде святоотеческое учение о духовной жизни, проиллюстрировав его впечатляющим количеством цитат и точных ссылок. Он пишет о том, как избавить ум от плена чувственных удовольствий, чтобы позволить ему подняться посредством внутренней молитвы к духовной радости созерцания.

Читайте так же:  Молитва чтобы сын мать не забывал

Во время пребывания на пустынном острове преподобный Никодим противостоял яростному натиску бесов, стремившихся изгнать его оттуда. В детстве он был настолько пуглив, что боялся спать с закрытой дверью, а теперь, когда нечистые духи шептались под его окном, он поднимал голову от книги разве только для того, чтобы посмеяться над их бессильными ухищрениями.

Проведя на Скиропуле год, преподобный Никодим вернулся на Афон, постригся в великую схиму и поселился в келье святого Феоны в Капсале. Он согласился взять ученика, Иерофея, и с еще большим усердием предался работе над книгами и наставлению братий, селившихся вокруг него, чтобы приобщиться к его мудрости.

Вскоре на Афон вновь приехал святой Макарий Коринфский. Он поручил преподобному Никодиму подготовить перевод полного собрания творений преподобного Симеона Нового Богослова [2] . Во введении к этой книге, содержавшей глубокие наставления о созерцании, преподобный Никодим уточняет, что такие сочинения предназначены не только для монахов, но и для мирян, ибо все христиане призваны к евангельскому совершенству. Затем преподобный Никодим составил «Ексомологитарий», то есть «Руководство к исповеди» [3] , и уникальный сборник канонов Богородице на каждый глас и на каждый день недели для пения в конце вечерни или на повечерии в монастырях.

Помимо многих других литургических текстов [4] в то время он опубликовал два сочинения, представлявшие собой адаптированные версии двух знаменитых западных духовных сочинений: «Невидимую брань» Лоренцо Скуполи (1589) [5] и «Духовные упражнения» [6] , которые и до сих пор пользуются неизменным успехом. Эти книги отнюдь не являются простым переводом; они глубоко переработаны святым подвижником, который дополнил их безупречными наставлениями о покаянии, подвижничестве и молитве Иисусовой.

Между тем «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении» вызвала резкое неприятие среди монахов, защищавших обычай причащаться только три или четыре раза в год, что противоречит святым канонам и апостольскому Преданию. Книга была обвинена в новоизмышленной ереси и осуждена патриархом Прокопием. Но когда патриарший престол занял Неофит VII (1789), запрет был снят, а колливады признаны истинными защитниками священного Предания. Тем не менее, грубая нелепая клевета на преподобного Никодима продолжала распространяться в некоторых монашеских кругах. Его даже обвиняли в том, что он будто бы прячет Святые Дары в своей скуфейке, дабы можно было причащаться на ходу. Но святой предпочитал хранить молчание, ожидая оправдания только от Бога, и со слезами молился об обращении тех, кто пребывает в заблуждении относительно поминовения усопших по воскресеньям.

В то же время до преподобного Никодима дошло известие о том, что рукопись полного собрания творений святого Григория Паламы (память 14 ноября), с большим трудом собранных и прокомментированных им по просьбе преподобного Афанасия Паросского (память 24 июня) и митрополита Льва Илиопольского, была захвачена и уничтожена в венской типографии. Это случилось из-за того, что австрийцы искали «Манифест» Ригаса Фереоса, призывавший греков к восстанию против турок. Эта новость сразила преподобного Никодима, и он проливал потоки слез, сожалея не столько о невосполнимой потере времени, затраченного на эту работу, сколько об утрате такого сокровища.

В это время преподобный Никодим написал обширный комментарий к Посланиям апостола Павла, основываясь на толковании блаженного Феофилакта Болгарского, дополнив его также комментарием к соборным посланиям. Он написал и толкование к девяти библейским песням, озаглавленное им «Сад благодатный», и перевел «Толкование на Псалтирь» Евфимия Зигавина. Как и во всех прочих своих трудах, в этих сочинениях преподобный Никодим отнюдь не ограничивался простым переводом. Беря в качестве основы и направляющей один из принятых Церковью комментариев, он дополнял его своими обширными примечаниями, насыщал свидетельствами других отцов Церкви о множестве разных вопросов.

Словно неиссякаемый источник, он издавал и избранные жития древних святых («Неон Эклогион» – «Новый Изборник»), и «Новый Мартирологий» – сборник житий новомучеников, чтобы поддерживать веру христиан, угнетаемых османским игом. Благодаря этому сборнику многие отступники обратились и присоединились к славному воинству мучеников. Преподобный Никодим постоянно заботился о воспитании народа Божия и издал сочинение под названием «Христианское благонравие» – замечательное изложение нравственных наставлений святого Иоанна Златоуста.

Ежедневно многие из тех, кто был ранен грехом или отступничеством, минуя епископов и духовников, притекали к капсальскому подвижнику, чтобы обрести душевное исцеление и утешение. Не только монахи, но и миряне приходили к преподобному Никодиму издалека. Святой вскоре стал сетовать на то, что не может предаваться желанной ему молитве, и снова хотел удалиться в пустынное, никому не известное место. Однако болезнь помешала ему осуществить это намерение.

В 57 лет преподобный Никодим, истощенный подвижничеством и издательскими трудами, которых хватило бы, чтобы наполнить целую библиотеку, был сокрушен такой слабостью, которую не удавалось исцелить даже с помощью хорошего питания. Тогда он покинул Капсальский скит и решил некоторое время пожить в келье своих друзей Скуртеев, в Карее [8] , затем – у одного из их соседей, монаха-иконописца. Здесь за два года работы он создал «Синаксарь» [9] . После этого преподобный Никодим вернулся в свою келью в Капсальском скиту и написал обширнейший комментарий к праздничным канонам («Еортодромий») и «Новую лествицу», то есть толкование 75 степенных октоиха, которые поются на воскресной утрене. В «Новой лествице» проявились все его богословские знания и духовная мощь. Святой заканчивал это произведение уже будучи совершенно ослабленным, потеряв зубы и почти оглохнув (1808).

В это время новая клевета на святого Афанасия Паросского и трех других колливадов привела к их несправедливому осуждению патриархом Григорием V. Преподобный Никодим уже не мог встать на их защиту и ограничился тем, что изложил «Исповедание веры».

Состояние его здоровья ухудшилось. В последний раз переработав «Новую лествицу», преподобный Никодим воскликнул: «Господи, забери меня! Я устал от этого мира!» Постепенно половина его тела оказалась охвачена параличом. Святой в голос повторял Иисусову молитву, прося прощения у братий за то, что не может делать это про себя. Исповедавшись и причастившись, он взял в руки мощи святых Макария Коринфского и Парфения Скуртея и, со слезами облобызав их, сказал: «Почему, святые отцы, вы оставили меня сиротой? Вы отошли на небо и почиваете там ради добродетелей, которые совершили на земле, и уже наслаждаетесь славой Господа нашего. А я страдаю из-за моих грехов. Прошу вас, отцы мои, умолите Господа нашего, чтобы Он помиловал меня и сподобил быть там же, где и вы!» Ночью он воскликнул: «Умираю, умираю, умираю. Но прошу вас – причастите меня!» После причастия на преподобного Никодима снизошло неземное спокойствие. Он скрестил руки на груди и отвечал монахам, которые беспокоились о нем: «Я принял в себя Христа. Как же мне не быть спокойным!» На восходе 14 июля 1809 года он отошел ко Господу. Один из помощников преподобного Никодима воскликнул: «Лучше бы сегодня умерли тысячи других христиан, чем преподобный Никодим!»

Читайте так же:  Молитва Священномученика Киприана во дни или в нощи

Его звезда закатилась, но ее свет продолжает сиять для Церкви, и его книги остаются неиссякаемым источником учения, утешения и побуждения к полноте жизни во Христе.

Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря.

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

Труды на иностранных языках

преподобный Никодим Святогорец (1749–1809)

Никодим Святогорец (мирское имя — Николай Калливурцзис) родился на греческом острове Наксосе, в семье благонравных христиан, Антония и Каливурси, в 1749 году.

Благодаря ответственному воспитанию со стороны родителей и по зову собственного сердца Николай с детства отличался особой религиозностью, стремился подражать Божьим святым.

Первоначальное образование он получил на территории малой родины, в Наксосе. Своим обучением он во многом был обязан местному приходскому священнику.

Когда Николай повзрослел и достиг пятнадцатилетнего возраста, отец определил его для дальнейшего обучения в Смирнскую Евангелическую школу.

Благодаря прирождённым способностям, сознательности, целеустремленности Николай достиг необыкновенных успехов, на голову превосходя своих сверстников. Он не только хорошо уразумевал преподаваемый учителем материал, но и запоминал значительную часть образовательной программы наизусть. Причём, это касалось и особо увлекавших его разделов, и целого спектра учебных дисциплин: экономики, астрономии, философии, медицины, военных наук. За время обучения он овладел несколькими языками, такими как французский, латинский и итальянский.

В 1770 году, когда греки подверглись очередному притеснению со стороны Османских государственников, Николай счёл уместным возвратиться на Наксос.

В 1774 году, желая встретиться и побеседовать с известнейшим собирателем святоотеческих сочинений, Макарием (Нотаром), он прибыл на остров Гидру. Когда состоялась их встреча, Макарий, уразумев в Николае ревностного христианина и незаурядного учёного, решил привлечь его к работе над изданием и популяризацией святоотеческих произведений.

В 1775 году Николай, в возрасте 26 лет, оставил попечение о мирских делах и отправился на Афон. В том же году (согласно другим сведениям, на следующий год) он был пострижен в монашество, в обители Дионисиат. Новым (монашеским) именем Николая стало: Никодим.

Подвизаясь в принявшем его монастыре, он исполнял послушание письмоводителя и чтеца. Здесь же он постигал премудрость монашеского и в частности молитвенного делания.

В 1777 году Макарий пригласил к себе подвижника Антония и вручил сборник душеспасительных произведений «Добротолюбие», который надлежало отредактировать. Эта задача была поручена Никодиму, и он успешно с ней справился. Кроме того, он составил для сборника предисловие и изложил краткие жития каждого из его авторов.

В том же году Никодим встретился с Паисием (Величковским), занимавшимся исследованием и распространением святоотеческих творений.

Некоторое время спустя Никодим перебрался в Пантократорский скит. На этом этапе духовное руководство над ним осуществлял старец Арсений Пелопонесс. Находясь в послушании у Арсения, Никодим боролся с греховными помыслами, взращивал добродетели, учился преодолевать козни невидимых врагов, изучал Книги Писания и святоотеческую литературу.

В 1783 году святой Никодим, с благословения руководства, принял схиму и предался молитвенному безмолвию.

По прибытии на Святую Гору митрополита Коринфского Макария, на Никодима было возложено новое послушание: редактирование сочинений святого Симеона Нового Богослова. Прервав подвиг безмолвия, он вновь погрузился в литературное творчество.

Незадолго до смерти преподобный сменил место жительства. Перебравшись к братиям во Христе, Неофиту и Стефану Скуртеям, иеромонахам и иконописцам. Ввиду того, что из-за ухудшения здоровья отец Никодим не мог самостоятельно заниматься издательством книг, он упросил их помочь ему в этом богоугодном деле.

В ночь своей смерти отец Никодим пребывал в молитве, благодаря Бога и прося у Него милости. Перед кончиной он причастился Тела и Крови Христовых.

14 июля 1809 года преподобный Никодим Святогорец мирно почил о Господе и отошёл в Царство Небесное.

Мудрости благодатию, отче, украшенный,/ труба богогласная показался еси Духа/ и добродетелей наставник, Никодиме Богоглаголивый,/ всем бо подаеши спасительная учения,/ жития чистаго показуя сияние/ богатством Божественных твоих словес,// имиже, яко свет, мирови возсиял еси.

Светило Афонское, и Наксии отрасль,/ и Церкве всея богодухновеннаго учителя,/ Никодима, вернии, да почтим,/ иже, исполнялся мудрости Божественный,/ учения бо небесная и обильная изливает вопиющим:/ слава прославльшему тя Христу,/ слава венчавшему тя,// слава подающему тобою нам помощь.

Видео (кликните для воспроизведения).

О богодохнове́нный и вселе́нский и́стины учи́телю, изря́дная Святоимени́тыя Горы́ похвало́, светле́йшая звездо́ Правосла́вныя Це́ркве Собо́рныя, всепреподо́бный и святы́й о́тче Никоди́ме! Да́ждь нам просвеще́ние моли́твами твои́ми во исполне́ние боже́ственныя во́ли, напра́ви стопы́ на́ша ко стезя́м доброде́тельнаго жития́, осени́ нас да́нною тебе́ благода́тию и вразуми́ ум наш, во е́же разуме́ти богому́драя поуче́ния твоя́, да обря́щем в них покая́ние, исцеле́ние, ра́дость, мир, кро́тость, поко́й, любо́вь, и а́ще что добро́ и бла́го и спаси́тельно, и в конце́ живо́т ве́чный, и моли́ся всегда́ ко Го́споду о всех нас, и́скренне лю́бящих тя и на всяк день и час призыва́ющих оте́ческую твою́ бла́гость и по́мощь. Аминь.

Молитва никодиму праведному
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here