Молитва о здравии девушки

Предлагаем ознакомиться: Молитва о здравии девушки с точным и подробным описанием.

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Отмена бензодиазепинов молитвы

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Родители — это самое дорогое, что есть в нашей жизни, мы не выбираем своих творцов, но должны почитать и помогать им. Поэтому не только во время беды, но и по велению души, осмотрительные дети читают молитвы о здравии родителей, обращенные к Богу и святым. С мольбой о помощи вы можете обратиться к Николаю Чудотворцу, Матроне Московской и к самому Господу Богу.

Самые сильные православные молитвы о здравии родителей

Молитва о здравии родителей

Перед началом молитвенного слова направьтесь в православный Храм и выставите по три свечи возле каждого перечисленного выше образа. Рядом с иконкой Матроны прошепчите про себя :

Надели добрым здравием родителей моих.

Эта молитва о родителях живых о здравии их и благополучия. После молитвенных слов креститесь, и покиньте Храм. Так же купите дополнительные свечи, в количестве двенадцати штук и наберите святой воды. Молитвы о здравии можно читать не только в Храме, но и дома. Придя в дом, расставьте свечи рядом с иконами святых и примитесь за молитвословие. Если же икон нет, необходимо их приобрести, так как силы молитв будет сильнее рядом с изображением святых. Ниже будут описаны молитвы к каждому святому о здравии.

  Молитва Всевышнему о здравии родителей

Обращаюсь к тебе за здравие родителей.

Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими.

Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле.

Молитва о здравии родителей Николаю Чудотворцу

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе.

Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания.

Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного.

Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих.

Молитва Матроне Московской

Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих.

Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов.

Защити их от людей злобных, да от болезней греховных.

О здравии молю, тебя благодарю.

Это самые известные и эффективные православные молитвы о здравии родителей, которые читают дети. Обращайтесь за помощью к святым при каждом велении души.

Очень сильная молитва о здравии родителей

Эта молитва обладает огромной силой, ведь она одна из самых почитаемых святых- Пресвятая Богородица. Молитвенные слова говорить надо от души, от сердца, желаю уберечь своих родителей от болезни всякой. К Пресвятой Богородице обращаются с просьбами о долгой и достойной жизни для родителей.

Вот так выглядит молитва о здравии родителей сильная:

О Пресвятая Дева, Мать Господа Вышнего, Скоро послушная Заступница всех, к Тебе с верою прибегающих,

Молю Тебя: умоли Сына Твоего, чтобы услышал Он молитву мою.

Призри с высоты небесной и снизойди к слезному прошению моему.

Отпусти, Господи, все грехи родителям моим, вольные и невольные.

Даруй, Господи, им прощение Свое яко на земли, так и на небеси.

Удлини им век их на долголетие и укрепи их в здравии и уме.

Господи, как Ты любишь Мать Свою и чтишь Отца Своего.

Во имя отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь

Читайте эту молитву в минуты тревоги за ваших родных и близких. Святая Богородица поможет вам и убережет от волнений за своих родителей. Ведь молится святым и Всевышнему, это меньшее что мы можем сделать для них.

Читайте так же:  Молитва о выздоровлении больного человека

Существуют не только православные молитвы за здравие родителей, но и молитвы, обращенные к другим родным людям. Ведь одна из главных составляющих жизни это здравие. Молитвы о здравие помогут облегчить муки хвори, восстановить иммунитет ребенка, родителей, мужа. Молитва о здравии близких обладает огромной силой. Не обязательно читать ее в церкви, можно и дома, одним главным моментом является лишь то, что читать, нужно на человека крещенного.

Обращение к господу о здравии хворающего человека выглядит так:

Тексты православных молитв за здравие родителей

О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему (имя), омой кровь его лучами Твоими.

Только с помощью Твоей придет исцеление ему . Прикоснись к нему силою чудотворною, благослови все пути его ко спасению, выздоровлению, исцелению.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подари телу его здравие, душе его — благословенную легкость, сердцу его — бальзам божественный.

Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут его телесные и душевные, и придет помощь Твоя.

Лучи Твои с Небес дойдут до него, дадут ему защиту, благословят на исцеление от недугов его, укрепят веру его. Да услышит молитву сию Господь.

Слава и благодарность силе Господа. Аминь.

Невыносимо видеть, когда болеет кто-то из родных, но еще ужаснее наблюдать за ребенком, изнемогающим от болезни. Помочь выздороветь и восстановить силу ребенка поможет православная молитва о здравии

Господи Иисусе Христе, пусть будет милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим,

Покрой от всякого зла, отведи от них всякого врага, открой им уши и глаза, даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы создания Твои, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего, и наставь их на путь заповедей Твоих, и научи их,

Отче, творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш.»

Надо понимать, что молитвословие не исключает использование современной медицины. Каждое прошение является вспомогательным средством ,помогающим преодолеть болезнь.
Молитва Пресвятой Богородице, которую можно читать не только в Храме Божьем но и дома, очень хорошо помогает заручиться поддержкой свыше.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Что чаще всего мы желаем нашим близким и друзьям в поздравлении? Конечно же это здоровья. Все в жизни главное, но здоровье не купишь не за какие деньги. Также всего можно добиться, но только при наличии здоровья.

Многие из нас знают, что такой важный аспект нашей жизни может пошатнуться из-за стрессов, неприятностей, работы, учебы. При появлении первых же звоночков, которые говорят о нарушении работоспособности организма, многие обращаются к врачам и идут в церковь просить помощи у Господа.

Как правильно заказать молебен о здравии – Вы узнаете из этой статьи, ведь не всегда дорогостоящие препараты могут решить все наши проблемы, иногда должно состояться и некое чудо. Также бывает и такое, что мы находимся далеко от болеющего человека и в данном случае молитва – это именно та поддержка, которую мы можем оказать человеку, которому это так необходимо. Зачастую такие просьбы обращают к таким святым как:

Такие молитвы помогут: облегчить состояние заболевшего, вернуть силы, восстановить здоровье.

Принято считать, что молитва о здравии несет в себе особую чудодейственную силу, особенно если еще и принимать активное участие в ней. Читать ее можно как в домашних условиях, так и в храме. Неважно также и то, кто произносит ее.

Вы можете делать это не только за себя, но и за болеющего. Основным требование есть только то, чтоб он был крещен в церкви.

Молебен может нести различный характер:

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

Происходить может он как с использованием святой воды, так и без. На такой водосвятный молебен рекомендуют приносить крестики, иконки, чтобы освятить их. Часто после такого освящения эти лики святых и крестики приносят и дают людям, которые имеют проблемы со здоровьем. В состоянии их здоровья отмечались положительные изменения.

 • В основном записки с прошением здравия подают возле свечного ящика. Необходимо помнить о том, что такое понятие как «здравие» включает в себя не только физическое здоровье, но и духовное.
 • Необходимо помнить и то, что обращаться с такими просьбами можно не только за близких, но и за недругов. Именно таким образом мы просим Господа обратить внимание на таких людей и изменить их.
 • В храме Вам могут предложить заказать сорокоуст о здравии или просто читать молитву о здравии.
 • На листочке Вас попросят записать имена тех людей, о которых Вы просите. Если имен будет много, то напишите несколько листков.
 • Далее эти прошения передаются за алтарь перед службой священнику. Он читает их, читает последование молебна за болящих, тем самым прося милости у Господа для этих людей.

Обращаться с молитвой о здравии можно перед любой иконной и к любому святому, ведь когда мы искренне просим здравия для себя или иных людей, то неважно какой святой, но он обратит внимание на наше прошение. Верьте искренне и просите от чистой души и Ваши просьбы будут услышаны!

Молитвы о здравии, которые обращены к Пресвятой Богородице могут быть прочитаны как в храме, так и дома. Лучше всего будет, если эти речи будут прочтены перед образом Богородицы. В данном случае не имеет никакого значения, что это будет за образ.

Хоть каждому определенному лику и приписывают какое-то определенное значение, и разную силу, он во время обращение к ней с молитвенной просьбой о здравии, это не имеет никакого значения. Самое основное – это то, с какими чувствами в душе Вы обращаетесь. Если это искренняя молитва, которая идет от чистого сердца. Не важно, что это будет за образ.

Читайте так же:  Молитва от икоты у мужчины

Хоть им традиционно и приписывают несколько разную силу, но при молитвенном обращении с просьбой о здравии ближнего это не имеет особого значения. Многими отмечалось то, что образ Богородицы принято считать одним из сильных. Считают, что она как мать пытается помочь всем страждущим. Главное, как вы будете молиться, что будете испытывать при этом и чувствовать в душе.

Текст молитвы Пречистой Деве о здравии:

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия и милости Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему (имя), омой кровь его лучами Твоими. Только с помощью Твоей придет исцеление ему . Прикоснись к нему силою чудотворною, благослови все пути его ко спасению, выздоровлению, исцелению.»Подари телу его здравие, душе его — благословенную легкость, сердцу его — бальзам божественный. Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут его телесные и душевные, и придет
помощь Твоя. Лучи Твои с Небес дойдут до него, дадут ему защиту, благословят на исцеление от недугов его, укрепят веру его. Да услышит молитву сию Господь. Слава и благодарность силе Господа. Аминь.

Чаще всего мы подаем листочки с просьбами о здравии. Это могут быть как обычные молитвы о здравии, так и сорокоусты. Наши прошения об укреплении здоровья всегда обращены во время каких-то проблем с нашим здоровьем или проблемами у наших близких.

Часто бывает и так, что состояние болящего особенно тяжелое и требует не только вмешательства медикаментозного и врачебного, но и наших искренних молитв и веры. Необходимо помнить о том, что Господь Всемогущ, но бывает так, что не все наши прошения выполняются.

Не нужно держать зла и обиды. Необходимо подумать о том, что может такой исход был более комфортным для болевшего. Если Вы заказали сорокоуст в храме, а человек, которому он призначался, отошел в мир иной, то постарайтесь прийти в храм и попросите переписать сорокоуст об упокое. Хотя принято считать, что все перед Господом живые.

Самое главное в молитвах – это наша вера, искренность и желание помочь.

Смотрите еще и видео молебен о здравии:

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В современном мире у каждого человека всегда есть много дел и забот, среди которых забывается о дарованной возможности общения с Господом, не говоря о том, чтобы вознести молитву за родных и близких. Естественно если кто-то их них окажется в опасности, то молитвенное обращение начнет произносить даже неверующий, однако имея вполне благоприятное течение дел, многие забывают хоть изредка произносить молитвенные слова о здоровье мамы, когда она больна или же находится в добром здравии.

Православные верующие люди говорят, что такое молитвенное обращение следует читать ежедневно как одну из утренних или вечерних молитв, как отдельное прошение, а также как произвольную молитву к Всевышнему (когда вашей маме действительно необходимо Господняя милость).

Православная молитва о маме за ее здоровье способна оказать следующую помощь:

 • Улучшить настроение;
 • Устранить душевные переживания;
 • Избавить от физической или душевной боли;
 • Сильная молитва о здоровье мамы поможет излечить различные заболевания.

Молебень за матерь являет собой наиболее сильную молитву, ведь самое святое, что есть у человека это его мама. Православные христиане должны произносить молитвенные слова не только в те моменты, когда что-то случается с их матерью, но также и просто так без повода дабы вознести благодарность Господу Богу за то, что его самый родной человек все еще рядом с ними.

Родители – самые близкие люди, и хочется, чтобы они жили дольше и не болели. Конечно, жизнь возьмет свое, и болезни для многих из них будут неизбежными. Но слова молитвы за живых родителей о здоровье, обращенные к Высшим силам, помогут уберечь родных людей от хворей, защитить от преждевременной немощи.

Многие считают, что наиболее действенная и сильная молитва детей о здравии родителей – Господу нашему. Именно поэтому они обращаются со словами надежды, которые вложены в молитву.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Николай Чудотворец помогает верующим при разрешении многих сложных жизненных ситуаций. Не останется он в стороне при обращении к нему с молитвой детей о здравии родителей. Обращение к Николаю Чудотворцу не случайно, так как именно его считают покровителем в сфере здоровья. Он помогает в исцелении тяжело больных, улучшает самочувствие пожилых и укрепляет силы.

Святой Чудотворец Николай, с искренней мольбой обращаюсь к тебе. Прошу тебя защитить моих родителей от болезней, от немощи и слабости. Помоги им идти по пути праведному и даруй им надежду на Царствие Небесное. Не позволь поддаться греховным искушениям. Заступись за них перед Господом нашим. Да будет воля твоя. Аминь.

Матрона Московская – одна из тех святых, которые горячо участвовали в решении различных жизненных проблем обращавшихся к ним христиан. Она помогала в земной жизни, не оставляет без помощи и будучи в Царстве Небесном. Молитва о здоровье родителей – это тепло и забота о родных людях. Ее слова, как правило, произносятся с особой искренностью и желанием исполнения просьбы. Именно поэтому она приносит ожидаемый результат, и престарелые родители надолго сохраняют бодрость и здоровье.

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы можно адресовать и другим святым, в том числе Пантелеймону Целителю, а также Богородице, заступнице и защитнице, Возносимые молитвенные слова лучше читать в храме перед иконой. Если посещать церковь возможности нет, можно молиться дома, но икона должна стоять перед молящимся обязательно.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Сорокоусты – это молитвы, которые совершаются в церкви на протяжении сорока дней. Заказ такой молитвы – прекрасное решение для детей, которые пекутся о здоровье своих родителей, но часто бывают в разъездах и не могут молиться в храме или дома, где редко бывают или не имеют нужных икон. В этом случае православные молитвы о здравии родителей можно заказывать даже не в одной, а в трех церквях. Она будет иметь еще больший эффект, так как читать ее будет множество людей в течение сорока дней. Однако важно знать, что заказать ее можно только для крещеных.

Читайте так же:  Молитва Святой Матроне Московской о здоровье детей

В православии считается, что телесные недуги тесно связаны с душевными, и не бывает одного без другого. Неправедный образ жизни, проявляющийся в семи смертных грехах, ведет не только к духовному разрушению, но в первую очередь к телесному. Женские болезни – очень деликатная тема, о которой часто не принято говорить вслух. Современная статистика показывает огромный процент новообразований в органах малого таза (от кист до злокачественных опухолей) и бесплодия неопределенной этимологии у женщин.

Врачи объясняют это пагубным воздействием экологии, неправильным образом жизни и питанием, стрессами, побочными явлениями медикаментозных вмешательств в организм.

Природой заложено, что репродуктивная система самой первой «отключается» или принимает удар на себя в случае неблагоприятных жизненных условий.

С точки зрения эволюции, главное, чтобы организм дышал, питался, испражнялся и двигался, а продолжение рода в стрессовых условиях – дело второстепенное. Не в силах найти решение проблемы в медицине, многие женщины обращаются к альтернативным способам лечения, а часть из них впервые в жизни приходит к православной вере. Так, через недуг, они приходят к Богу и молятся о помощи.

В Православии существует несколько святых, которым женщины произносят молитвы о женском здоровье. Это, в первую очередь, Матрона Московская, знаменитая старица, прорицательница и целительница. И при ее жизни, и после смерти происходили многочисленные чудеса. Ей можно и нужно молиться при недугах по женской части, особенно она благоволит в решении проблем с зачатием.

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Еще одна молитва, помогающая при бесплодии, написана для иконы «Зачатие Иоанна Предтечи». Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча был зачат благодаря молитвам ко Всевышнему. Всю жизнь родители Иоанна – священник Захария и его жена Елисавета – прожили праведно, но были бездетны. И лишь в преклонные годы вымолили у Господа благословение даровать им дитя.

Читайте так же:  Как с помощью молитвы избавиться от бородавок

О, святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Женским покровителем и целителем по праву считается святой Давид Гареджийский. Сотни девушек и молодых женщин он излечил от недугов еще при жизни. Этот святой жил в IV веке в Грузии. Решив стать отшельником, он поселился в пещере Гареджа. За праведный образ жизни Господь ниспослал ему дар целительства, и слава о нем распространилась далеко за пределы государства. Ему можно адресовать молитву о женском здоровье.

О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукаваго связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Темже твоею отеческою ми-лостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы благодаряще совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

При женских заболеваниях можно обращаться и к целителю Пантелеймону, знаменитому святому, к которому молятся верующие при любых болезнях. Этот великомученик был при жизни врачом, безвозмездно исцелявшим всех обратившихся к нему больных, его вера в Христа была непоколебима даже под воздействием многочисленных пыток.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Особенной исцеляющей силой обладают молитвы при женских болезнях, которые адресованы Богородице. Существует икона под названием «Целительница», на которой изображена Богоматерь у постели больного. Эта икона обладает особым чудотворным воздействием, для нее существует специальная молитва. В храме можно заказать водосвятный молебен перед этой иконой или подать заказную записку о своем здравии.

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покланяющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Существует и конкретная молитва к Богоматери от женских болезней, которая является очень сильной по своему воздействию. Ее следует читать в течение трех дней перед святым образом с тремя зажженными свечами, сосредоточившись и отринув все грустные и злые помыслы. Лучше всего накануне исповедаться и причаститься.

Пресвятая Богородица, Дева Мария. Избавь меня от болезней женских и от помыслов мерзких. Аминь.

Умоляю тебя, Пресвятая Богородица, исцели меня от болезней девичества и от греховной заразы. Излечи болезни груди, недуги чрева и вместилища плода. Избавь меня от коли и боли, да от щемления резкого. Помоги мне греховно не пасть и отринь всю лихую напасть. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва о здравии девушки
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here