Молитва по Кресту

Предлагаем ознакомиться: Молитва по Кресту с точным и подробным описанием.

Зна́менуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Читайте так же:  Молитвы за сына от тюрьмы

Обращаясь в молитве к Богу, Вы верите, что крестное знамение является сильнейшим изгнания бесов и нечистой силы. В молитве Честному Кресту Вы просите Бога о помощи. Эта молитва читается и тогда, когда есть основания полагать, что в Вашу жизнь вмешивается нечистая сила. Читать молитву «Да воскреснет Бог» желательно возле иконы Иисусу Христу или у его распятия. Это молитва очищающая и спасающая душу.

Раньше, в период древней Руси, этой молитвой изгоняли бесов. И в наши дни такая традиция сохранилась, причем не только в России, но и в католических странах. Молитва «Да воскреснет Бог» поможет найти в себе силы для того, чтобы творить добро и помогать ближним. Это чудодейственная молитва, которую можно поставить в один ряд с Отче наш. Молитва Честному Кресту входит в состав вечерних молитв ежедневного молитвенного правила.


При чтении Молитвы Честному и Животворящему Кресту знаменуют себя крестом.

Молитва Честному и Животворящему Кресту кратко:
«Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго»зла».

Крест Христов именуется Честным, потому что его чевствуют как великую святыню, орудию нашего спасения (пред ним молятся, его чествуют поклонами, употреблением крестного знамения в молитвах и священнодействиях и т.д.)

Животворящим Крест Христов называют потому что дает жизнь тем, кто через крещение приобщился к плодам Крестной Жертвы, и потому, что крестною смертью Христос победил смерть телесную, положив начало всеобщему воскресению: Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15,20).

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние твое; победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Благослови – осчастливь, пошли милость; достояние Твое – владение Твое; на сопротивныя – над супротивниками, врагами; Твое жительство – Твое жилище, то есть общество истинно верующих, среди которых Бог невидимо пребывает; сохраняя Крестом Твоим – сохраняя силою Креста Твоего.

В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил православную страну – отечество наше, великими милостями; дал победы православным христианам над врагами и, вообще, сохранил нас силою Креста Своего.

ВОПРОСЫ: Как читается молитва святому Кресту и она же за отечество? Что означают слова: спаси, Господи, люди Твоя? И благослови достояние Твое? Победы православным христианам на сопротивныя даруя? И Твое сохраняя Крестом Твоим жительство?

Слушать онлайн или читать текст молитвы Кресту Животворящему на русском языке. Православная молитва Кресту Животворящему поможет защититься от недугов и неприятностей!

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Слушать молитву:

Сильнейшая молитва Кресту Господню Животворящему помогает во многих проблемах, считается, что мольба защищает даже в самых тяжелых ситуациях. Крест – неодушевленный предмет, но в данной молитве текст выстроен таким образом, что человек просит у него помощи как у живой личности. Через этот намоленный веками символ, люди обращаются напрямую к Господу, Крест выступает как надежный защитник .

Начальные строки молитвы «Да воскреснет Бог…» знают все православные верующие, история текста очень сложна, а история Креста – трагична. Главная суть молитвы – восхваление Христа, призыв к его помощи и все могущественности. Крестное знамение – защита на все века от темных сил и разных зол. Читая данную молитвы, человек выражает силу своей веры и любви к Создателю .

Иисус Христос, который был зверски распят на Кресте, подарил людям возможность вечной жизни в Царствие Небесном, поэтому Крест называется Животворящим.

Царь Константин в 326 году горел желанием найти столп, на котором был распят Спаситель, поиски были долгими, но тщетными. Вскоре Константин встретил на своем пути Иуду, который рассказал о том, что Крест находится в глубокой пещере, под языческим храмом. Проблема была в том, что там нашли три одинаковых креста. Царь решил вычислить Крест по чудесам, которые он может творить. Кресты по очереди подносили к болящей женщине, и он преклонения перед одним болезнь покинула ее. Животворящий крест – символ Христианства, сила которого с молитвой только возрастает. Иисус пропитал Крест своей кровью и навсегда закрепил в душах Христиан веру и любовь .

С самых истоков Христианства Крест был и остается символом защиты от магии и демонов. Правильная мольба может оградить человека от самых страшных бед. Важно понимать, что сила молитвы равна силе человеческой веры, горящее искреннее сердце Господь всегда видит и слышит.

Крест животворящий – это столп, на котором был жестоко распят Иисус Христос, молитва к Кресту могущественна и способная выручить человека из всех неприятных ситуаций:

  избавить от тяжких недугов; оградить от врагов и всякого зла; избавить от порчи и других магических воздействий; оградить от опасностей; наладить мир в семье и в душе; отвести беды; при любых плохих мыслях, в том числе о самоубийстве; если человек или его близкий страдает алкоголизмом или наркоманией; на смертном одре; при нарушении мира в семье или между близкими людьми.
Читайте так же:  Молитва матфею яранскому

Молитву Кресту Животворящему можно читать в случаях, когда нет гармонии и покоя на душе, когда одолевает чувство страха или тревоги.

Такая мольба, является символом человеческого признания того подвига, который Иисус совершил ради людей, данная молитва показывает всю суть веры и могущественности Христа .

Произносить молитву можно в любом месте, где застала нужда человека, можно помолиться дома перед иконой Спасителя, можно прийти в храм или произносить текст молитвы про себя в общественном месте.

Существуют некоторые рекомендации к прочтению молитвы Кресту Животворящему:

  если нет распятия дома, можно держаться за свой нательный крестик; рекомендуется читать данную молитву на ночь, перед сном, в расслабленном состоянии. Нельзя молиться при включённом телевизоре или радио, должна быть полная тишина, чтобы не отвлекать разум на посторонние вещи; после произнесения текста нужно осенить себя крестным знаменем 3 раза, можно перекрестить кровать.

Эти рекомендации не обязательно выполнять, если человеку нужно молиться не вечером, а в другое время суток и не дома, а где-то в другом месте, это всего лишь рекомендации для тех, кто не знает, как обратиться к Кресту за помощью или умиротворением.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится; обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Пред дивною чудодейственною силою, Четвероконечный и Трисоставный Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюся ти, Честное Древо, отгоняющее от меня всякое демонское стреляние и освобождающее от всех бед, скорбей и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. Ты еси очищение воздуха, освещение святаго храма, ограждение моего жилища, охранение одра моего, просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств. Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мною и на мне во вся дни живота моего: и на суше, и на водах. Оно же сопровождать мя будет до могилы, осенит и прах мой. Оно же, святое знамение чудодейственнаго Креста Господня, возвестит всей вселенней о часе всеобщаго воскресения мертвых и последняго Страшнаго и Праведнаго Суда Божия. О Кресте Всечестный! Осенением твоим вразуми, научи и благослови мя, недостойнаго, всегда несомненно верующего в непобедимую Силу Твою, огради мя от всякаго супостата и исцели вся недуги моя душевныя и телесныя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, от ныне и во веки веков. Аминь.

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний. Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра. Смятошася языцы, уклонишься царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли: отьемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 45 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Среди молитв существуют особые обереги, которые помогают защитить семью, родных и близких людей от проклятий и негатива. Одна из таких молитва-оберег «Семь Крестов» для всей семьи. Любые слова наделены тонкой энергетикой, при чтении которых формируется энергетическое поле способное служить надежным щитом от негативного влияния.

С древних пор люди слагали молитвенные тексты на все случаи жизни. Но главное это непоколебимая вера в их силу чудотворного действия без сомнений. Если в семье начались конфликты, постоянные ссоры, разногласия и неудачи, то оберег просто необходим.

Каждый человек несет в себе определенную энергетику и их присутствие в доме изменяет атмосферу в доме. Существуют энергетические вампиры, после которых моральное и физическое состояние ухудшается.

 • от недоброжелателей, зависти и зла;
 • для защиты семьи и дома, от болезней, ссор и нищеты;
 • от сглаза и порчи, проклятий;
 • заговоры на удачу.

При возникновении внезапной опасности трижды читается коротенький текст:

«Крестная сила во мне, милость Божья вокруг меня».

Архангел Михаил считается защитником в любых жизненных ситуациях:

«Святой государь Спас и святой государь Архистратиг Михайл, закрой, Господи, от лиха человека и супостата на всякий час и на всякое время и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Другой текст служит как защита, помощь и наказание для недоброжелателей:

Ангел – хранитель, будь позади,

Читайте так же:  Молитвы ко крещению

Царица Небесная, будь над головой,

Спасите меня целеной от злых людей и внезапной смерти.

Господи, спаси и сохрани. Аминь».

При подписании договоров, документов и важных бумах от обмана и мошенничества читают текст:

«Великомученик Христов, святой Георгий,

Ты есть Господа воин несокрушимый.

В веках твой меч был, есть и будет непобедимый.

Укрепи меня твоим святым воинством, мощью своей.

Врагов моих посрами, щитом твоим меня заслони,

От дьявольской хитрости и обмана оборони.

А кто захочет границу твою обойти,

Тому от руки твоей святой не уйти.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь

Ныне творю я своей семье верный и надежный оплот,

То не дом не стена, а обережные слова.

Кто супротив рабов Божьих (имена) злом и завистью пойдет,

Тот от обережного щита себе последний приют на погосте найдет.

Как свеча эта со святого дня сейчас в моей руке,

Так истинно, что все враги наши Богом силой обделены.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кто злом и завистью нас коснется, тому это во сто крат возвернется.

Ныне и вовек, чтоб не было человека, кто б супротив нас пошел,

А иначе чтоб могилу себе обрел.

На ныне и навсегда сии слова – верный щит и ограда стена.

Я говорю, выговариваю, словом утверждаю, заговариваю.

Слово крепко, дело верно. Аминь

Сошел Иисус с Божьих Небес,

С собой золотой крест перемял.

Зорями умывался, солнцем утирался,

Золотым крестом перекрещался

Пусть эти замки будут в море.

Кто это море попьет и пески отгонит,

Иисус Христос, Ты Сын Божий,

Спаси, сохрани от всякого зла во всякое время. Аминь».

Сильная защита это «Сон Пресвятой Богородицы» заговор от порчи, зла и негатива:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да будет мне мать Пресвятая Богородица. Ты в горах спала, ночевала. Приснился ей сон, страшный и жуткий. Что Иисуса на три дерева распятили. Купоросом поили, терновый венок на голову клали. И этот сон я несу Христу на престол. Тут шел Иисус Христос через тридевять земель. Нес животворящий крест. Иисус Христос, спаси и сохрани. Благослови меня своим крестом. Матушка, Пресвятая Богородица, укрой меня своим покрывалом.

Избавь меня, раба Божьего (имя), от всех ненастей, напастей и болезней. От змея ползучего, от зверя бегучего. От грозы, от засухи, от наводнения. От всех врагов видимых и невидимых. От сумы, от тюрьмы, от судов. Тут шел Николай Чудотворец, нес спасительный поклон, чтоб спасти меня, раба Божьего (имя), от всех ненастей, напастей и болезней, от змея ползучего, от зверя бегучего, от грозы, от засухи, от наводнения.

От всех врагов видимых и невидимых. От сумы, от тюрьмы, от судов. Иисус Христос, Матушка Пресвятая Богородица, Николай Чудотворец, Прошу вас … (здесь своими словами изложить свою просьбу) Аминь. Аминь. Аминь».

Для чтения молитвенного текста «Семейный щит» необходимо взять у всех членов семь по волоску, купить церковную свечу. Поместить волосы на белую ткань, зажечь свечку и при чтении текста капать воском на волосы:

«Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его. И да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и да возвеселимся рекуще: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогонят беси силою на Тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю и давшаго нам Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата.

О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Пресвятою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми небесными силами, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Затем свернуть ткань и спрятать в укромное место.

При тревоге за родных и близких людей помогает сорокасильный оберег.

«Слава Отцу, Слава Сыну, Слава Святому Духу. Господи, спаси раба Божьего (имя) ото всякого зла, От козней, придумок, тайных задумок, Сетей, ловчей, ядов, мечей, Заговоров, отговоров, хитрых, коварных переговоров, От вражеского посещения, от тюремного заключения, От подкупа и меча, от слова, сказанного с горяча, От вражеского совещания, от ложного обещания, От воды заливающей, от волны потопляющей, От зверя, от огня, спаси Господи, сохрани меня, От ветра буйного, ото льда спаси Господи, сохрани меня! От злобного колдуна спаси Господи, сохрани меня, От хвори ужасной, от ранней смерти напрасной, От перевернутого креста, спаси Господи, сохрани меня. Чур моя дума, чур моя плоть, Чур моя живая красная кровь, Чур меня дикая лихая мысль. Ангел мой хранитель, за мою душу молись, Все, что я сказал, что запамятовав не сказал, Слово к слову приди и раба Божьего (имя) от всяких зол сбереги. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь»

Если имеются враги, которые мешают в делах, читают следующий молитвенный текст:

«Знаменуйся, раб Божий (имя), крестом животворящим одесную и единую, спереди, сзади. Крест на мне, рабе Божьем (имя), крест передо мной, крест за мной. Да побежит вся рать врагов от моего креста. Молнией блеснет крестная сила, опалит и ослепит врагов. Близ меня Христос и вся сила небесная: Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил, архангелы и ангелы. Господние силы и страшные, серафимы, святые ангелы-хранители, преданные мне на сохранение души и тела моего от святого крещения. Ангелы божьи молят за меня Спасителя Христа, чтоб от врагов меня сберег, чтоб благословил сей оберег. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитва «Ангел моего рождения» читают раз в году на день своего рождения. Такой оберег защищает круглый год:

«Ангел моего рожденья.
Пошли мне своё благословенье,
От беды, горя избавленье,
От врагов моих девяти девятижды,

От оговора и хулы напрасной,
От болезни внезапной и ужасной,
От острия в темноте, от яда в чаше,
От зверя в чаще,
От взгляда ирода и войска его,
От гнева и наказания,
От звериного растерзания,
От вечного холода и огня,
От голода и чёрного дня —
Спаси, сохрани меня.
А придёт мой час последний,
Ангел мой, пребудь со мной,
Встань в изголовье, облегчи мой уход.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.»

Читайте так же:  Вірші шевченка молитва

Специальный молитвенный текст читается у изголовья сына, когда он спит:

«Кладу первый крест от Святого Духа,

Второй крест от Господа Бога,

Третий крест от Иисуса Христа сына Божьего,

Четвертый крест от Ангела-хранителя раба Божьего (имя),

Пятый крест от Мати Пресвятой Богородицы,

Шестой крест от западу до выкату,

Седьмой крест от земли до небес.

Семь крестов закроют дом на семь замков.

Первый замок — от лиха-беды всякой,

Второй — от бедности-нищеты,

А седьмой — самый сильный, шесть замыкает,

На век запирает, дом мой охраняет. Аминь».

Другой текст произносится для спящей дочки:

Дочь моя, ты спишь или перед Господом стоишь, на Матушку Богородицу глядишь? Иисус-Христос, Матушка Пресвятая Богородица, охрани мою дочь во всех делах, при всех путях, при солнце, при месяце, при дороге ночной и дороге дневной, на чужих людях, на чужих сторонах. Отнялись бы ноги и руки у ее врагов, нашел бы мрак ни их мозги, чтобы не узнали они ни своего отца, ни своей матери, неповадно бы чужую дочь обижать. Заклятье это никому не снять. Ключ, замок, ведьмин потолок. Аминь!

Псалом 90 царя Давида служит надежной защитой. Необходимо переписать текст на лист бумаги, положить в ткань, которую пришить к внутренней подкладке одежды.

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Заговор на соль осуществляется в Чистый четверг. Насыпают соль в материал и помещают в духовой шкаф и накаливают. Затем ее снова толкут и просеивают. Считается что соль, приготовленная в чистый четверг, защищает от негатива и обладает лечебным свойством.

Популярный оберег «Семь крестов» читается на все случаи жизни для всех членов семьи семь раз каждое утро. Для этого приобрести семь церковных свечей и зажечь перед молитвой. Настроиться на позитивный лад и приступить к чтению. При этом представлять, как тонкое покрывало покрывает дом и всех членов семьи.

Текст молитвы семи крестам — неперебиваемый оберег на каждый день, охраняет от плохих людей, зла и отрицательной энергии.

«Семь крестов защиты наложу на себя, свою семью и дом — очаг. От Духа Святого; от Господа нашего; от сына его Иисуса; от Богородицы Великой, жизнь непорочно давшей; от Ангела-Хранителя своего, неотступно следующего за мной; от заката до рассвета крест накладываю; от земли до небес. Закрыли кресты все входы от нечистого, скрыли нас от лукавого. Семь замков на дом наложу, от беды его закрою, силы защитные дам для покоя и комфорта нашего. Первый замок от беды; второй — от напасти бедности и бездолья; третий — от слез пролитых горьких; четвертый — от воровства черного; пятый — от бедности; шестым замком закроюсь от болезней; седьмым все пространство замкну. Замки объединяю, ключ един Богу вверяю. Высшие силы нас охраняют, несправедливость изгоняют. Верую в справедливость, в помыслы добрые, душу открываю. Аминь».

Смотрите еще видео с молитвой-оберегом:

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитва Животворящему Кресту Господню – невероятно сильная и наделяет могущественной защитой Господа даже в самых безнадёжных случаях. На протяжении многих столетий православные люди всего мира прибегают к ней, чтобы оградить себя и своих близких от всякого рода напастей, а главное – пообщаться с Богом, узреть его свет, чистоту и праведность, дабы получить душевною гармонию и вечную благодать.

Эта молитва имеет также второе название – “Да воскреснет Бог…”. Её история сложна, страшна и трагична, но в ней – истинное призвание и мощь Божьего Слова, что прошли через века, дабы возвестить о праведной православной вере, что спасает каждого, кто постиг её дары.

Животворящий Крест, о котором говориться в молитве, – это деревянный столп, на котором распяли Иисуса Христа. Христианский народ уже много столетий воздаёт ему молитвы, дабы оградить себя от различных негативных влияний:

 • болезней;
 • зла;
 • сглаза и порчи;
 • опасностей;
 • бед и горестей.

Существует множество известных фактов, которые раскрывают чудодейственную силу Креста. В далёком 326 году царь Константин, который верно боролся за возрождение христианства, пожелал воздвигнуть храмы на земле, где родился, жил и принял смерть Иисус.

Также он хотел найти сооружение, на котором был распят Великий. В этом благородном деле ему помогала мать – царица Елена. После непосильных поисков состоялась её встреча с немощным евреем Иудой, который поведал о месте, где находился Крест.

Так в глубокой пещере, на которой стоял языческий храм, было обнаружено три креста. Но какой из них стал причиной страшных мук Сына Божьего, не знал никто. И вдруг сам Спаситель даровал ответ на этот вопрос, указывая на целительное действие сооружения. Дабы узнать настоящий Крест, было сделано следующее:

Читайте так же:  Молитва о умиление ПреСвятой Богородицы

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

 • он был поднесён к тяжелобольной женщине – и болезнь вмиг навсегда покинула её;
 • возложен на усопшего – и после его касания покойник ожил.

После этого одну часть Креста царица Елена привезла сыну, а другую оставила в Иерусалиме. С тех пор, произнося в молитве искренние, душевные слова: “Да воскреснет Бог, и расточаться врази Его…”, человек получает мощную небесную защиту от любых напастей. Ведь на Кресте навсегда осталась великая божественная сила Иисуса, что принял на нём страдания и смерть за весь род людской.

Животворящий Крест стал главным символом христианства, ибо с молитвой на устах его сила возрастает, потому как через него свою защиту каждому дарует Всевышний, а она – беспрекословна.

Сила молитвы напрямую зависит от человека, который её произносит. Ведь она должна быть прочитана искренне и с чистой душою. Именно поэтому к ней часто прибегают, дабы изгнать из человека порчу, а она, как известно, итог зависти и бездушности тех людей, в душах которых поселилось зло и, не зная иного выхода, причиняет боль и страдания другим.

В таких случаях, приходя в храм, нужно ставить свечу иконе Иисуса Христа, трижды читать молитву и псалом 90. Такая молитва очищает и наполняет душевной гармонией, а Крест становится оберегом от всего злого на протяжении всей последующей жизни. Ведь если в сердце человека живёт любовь к Богу, то вера навсегда поселиться в его душе.

Молитва Животворящему Кресту Господню – не просто вечное признание Господу за его деяния, в ней изложена вся суть мира и истинное предназначение человека. Она исцеляет физическое и умиротворяет духовное. Её сила в ней самой! Ибо Слово Божие, заложенное в душе, возрождает веру, которая и есть величайшей благодатью, подаренной человечеству.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится; обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню:

Пред дивною чудодейственною силою, Четвероконечный и Трисоставный Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюся ти, Честное Древо, отгоняющее от меня всякое демонское стреляние и освобождающее от всех бед, скорбей и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. Ты еси очищение воздуха, освещение святаго храма, ограждение моего жилища, охранение одра моего, просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств. Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мною и на мне во вся дни живота моего: и на суше, и на водах. Оно же сопровождать мя будет до могилы, осенит и прах мой. Оно же, святое знамение чудодейственнаго Креста Господня, возвестит всей вселенней о часе всеобщаго воскресения мертвых и последняго Страшнаго и Праведнаго Суда Божия. О Кресте Всечестный! Осенением твоим вразуми, научи и благослови мя, недостойнаго, всегда несомненно верующего в непобедимую Силу Твою, огради мя от всякаго супостата и исцели вся недуги моя душевныя и телесныя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, от ныне и во веки веков. Аминь.

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний. Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра. Смятошася языцы, уклонишься царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли: отьемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.

Молитва по Кресту
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here