Молитва Святителю Николаю Чудотворцу с ударениями

Предлагаем ознакомиться: Молитва Святителю Николаю Чудотворцу с ударениями с точным и подробным описанием.

П ра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче священнонача́льниче Нико́лае/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

В Ми́рех свя́те священноде́йствитель показа́лся еси́,/ Христо́во бо преподо́бне Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х,/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти./ Сего́ ра́ди освяти́лся еси́,// я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Тропарь пренесению честных мощей, глас 4

П риспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́, светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:// спаса́й нас я́ко предста́тель наш вели́кий, Нико́лае.

Ин тропарь пренесению честных мощей, глас 4:

О те́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак пренесению честных мощей, глас 3:

В зы́де я́ко звезда́ от вост́ока до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,// преди́вный и ми́лостивый.

Тропарь на рождество святителя, глас 4:

Ч у́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае,/ Це́рковь днесь правосла́вных све́тло пра́зднует,/ и́бо стоя́нием ногу́ твое́ю/ яви́ тя Госпо́дь и провозвести́ бы́ти свети́льника и учи́теля ми́ряном,/ весь мир обогаща́юща и просвеща́юща чудесы́./ Тем вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак на рождество святителя, глас 2:

В Ми́рех ро́ждься, свя́те Нико́лае,/ от благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна ветвь, прозя́бл еси́,/ испо́лнь бо быв Боже́ственных даро́в,/ я́ко со́лнце заря́ми, весь мир чудесы́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди прославля́ем тя,// я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жия благода́ти.

Тропарь на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 3:

Я́ ко драгоце́нное бога́тство,/ прии́де к нам от Вели́кия реки́ Вя́тки/ в ца́рствующий сей град наш Москву́/ честна́я ико́на о́браза твоего́, святи́телю Нико́лае,/ и мно́гая у́бо чудеса́ в прише́ствии свое́м сотвори́,/ боля́щия исцели́ и вся челове́ки удиви́./ Сего́ ра́ди повеле́нием самоде́ржца царя́ / списа́ся с нея́ сия́ честна́я ико́на твоя́ / на просвеще́ние и моле́ние всем лю́дем ца́рска гра́да,/ ю́же днесь зрим и покланя́емся ей,/ моля́ще тя, таи́нника Христо́ва:/ моли́, свя́те, о всех нас,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак на перенесение Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца из Вятки в Москву, глас 4:

Д несь всеусе́рдне восхваля́ем тя, святи́телю о́тче Нико́лае,/ и честны́й сей о́браз твой ве́рно почита́ем,/ и любе́зно целу́ем и,/ я́ко ве́лие таково́е дарова́ние нам от Христа́ Бо́га дарова́ся,/ па́че бо сапфи́ра и топа́зия,/ принесе́ся к нам от ме́ста, реко́маго Вя́тка, в ца́рский град,/ на исцеле́ние всем приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Тем спрославля́ем твою́ святу́ю па́мять// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская, глас 4:

П ресве́тлый хра́ме Свята́го Ду́ха,/ Богому́дре о́тче Нико́лае,/ благода́тию Небе́с освяти́ ду́ши на́ша,/ заступи́ и покры́й всечестны́м твои́м омофо́ром,/ его́ же прия́л еси́ от рук Пречи́стыя Де́вы,/ и просвети́ нас све́том за́поведей Христа́,/ от Него́ бо прия́л еси́ глаго́лы жи́зни./ Моли́ бла́гость Отца́ Небе́снаго,/ во е́же спасти́ся/ правосла́вно чту́щим тя,// да́руя нам ве́лию ми́лость.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу перед его иконой, именуемой Зарайская , глас 6:

Д и́вного в чудесе́х чудотво́рца / воспое́м, вси лю́дие, / пра́зднующе но́ваго исто́чника щедро́т явле́ние, / издале́че к нам прите́кшаго, / вели́каго святи́теля хоте́нием: / припа́дающе к нему ве́рою, / напая́ем жа́ждущия ду́ши своя́, / любо́вию зову́ще : / о пресла́вный Нико́лае, / па́стырю наш до́брый, / помози́ нам, немощны́м и убо́гим, / в житии́ сем многотру́дном // и ве́чныя жи́зни насле́дники нас сотвори́.

О вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всехва́льный, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае! Мо́лим тя, бу́ди наде́жда всех христиа́н, ве́рных защи́титель, а́лчущих корми́тель, пла́чущих весе́лие, боля́щих врач, по мо́рю пла́вающих управитель, убо́гих и си́рых пита́тель и всем ско́рый помо́щник и покрови́тель, да ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети сла́ву избра́нных Бо́жиих на Небеси́ и с ни́ми непреста́нно воспева́ти Еди́наго в Тро́ице покланя́емого Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва символ веры найти

О , всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, гу́бящих е́; и вся́кую страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами, от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́ и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й в темни́це сидя́щих и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию. Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

З а молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.

С вятыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, помилуй нас (трижды, с поклонами) .

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

П ресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Г осподи помилуй (трижды). Слава и ныне.

О тче наш, Иже еси на небесех; да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущныи даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Г осподи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.

Г осподи помилуй (12 раз). Слава, и ныне.

П риидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

П риидите, поклонимся Христу Цареви и Богу нашему (поклон).

П риидите, поклонимся и припадем к самому Господу Исусу Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Г осподи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живыи. Яко погна враг душу мою, и смирил есть в земли живот мой. Посадил мя есть в темных, яко мертвыя веку и уны во мне дух мой, во мне смутися сердце мое. Помянух дни древния; поучихся во всех делех Твоих и в делех руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне Господи, путь вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благии наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

Слава, и ныне. А ллилуия, Аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды, с поклонами).

Г осподи помилуй (12) . Слава, и ныне.

Б ог Господь и явися нам, благословен грядыи во имя Господне.

И споведайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.

О бышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.

Н е умру, но жив буду и повем дела Господня.

К амень, Его же не брегоша зиждущии, Сей бысть во главу углу, от Господа бысть Сей и есть дивна во очию нашею (и по коемждо стисе глаголем: Бог Господь) .

Посем тропарь, глас 4-й: П равило вере и образ кротости, воздержанию учителя яви тя Господь стаду Своему, яже вещем истина. Сего ради стяжав смирением высокая, нищетою богатая, отче наш святителю Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим. (дважды)

Слава, и ныне, богородичен сей, глас 4-й: И же от века утаенное, и Ангелом несведомое таинство, Тобою, Богородице, земным явися Бог, в неразмесне снятии воплощаем, и Крест волею нас ради восприим, имже воскресив первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Псалом 50. П омилуй мя, Боже.

Г осподи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.

Песнь 1. Ирмос

В о глубине потопи древле фараонистская вся воинства преоружену силу, воплощьжеся Слово преспеющия грехи потребил есть. Преславныи Господь, яко прославися.

Запев: С вятителю Христов Николае, моли Бога о нас. (Поклон)

В енценосец Престолу Христову, премудре Николае, предстоя со ангельскими чинми, просвещение ми даруй, озаряющее души моея омрачение, яко да восхвалю радуяся твою преблаженне память.

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу. П рославляяи вся Господь, иже Того славящия, тя верным прибежище дал есть, напастей и бед избавляюща, притекающия к твоему крову, Николае, и призывающия тя верою и любовию, преславне.

И ныне и присно и во веки веком. Аминь. Богородичен: И зравнитися желание ми вложь, змий вселукавыи, Содетелю, яко пленника восхити, Тобою же Пречистая, призван бых, обожився истинно. Ты бо, о Богомати, иже мене обожившаго родила еси.

Катавасия: И збави от бед рабы своя, святителю Христов Николае, яко все по Бозе к тебе прибегаем, к скорому помощнику и теплому заступнику, и молебнику ко Спасу о душах наших. (поклон).

Г осподи, помилуй. (трижды с поклонами). Сия глаголем по коейждо песни.

Песнь 3. Ирмос

П роцвела есть пустыня яко крин, Господи, язычная неплодящая церкви, пришествием Ти, о ней же утвердися сердце мое.

Запев. Н иколае блаженне, Владыки искренний ученик ты быв, спасаеши к тебе притекающия от лютых бед и смерти горькия.

Читайте так же:  Молитва чтоб понравиться мужчине

Слава. О чисти рабы Своя, и грехов оставление яко Благ даруй, Николы Твоего угодника, иже к Тебе ходатайствы, Многомилостиве.

И ныне. Богородичен. У стави смущение души моея, Пречистая, и жизнь окорми, Пресвятая, Бога рождьши, о Немже утвердися сердце мое. Катавасия.

Седален, глас 8-й. В озшед на высоту добродетелей, божественными оттуду отче озарися сиянии чюдес, пресветел воистину явися мiрови пастырь, и в напастех сыи престатель непобедим. Тем же преславно врага побеждь, лжу отгнал еси, и человеки спасл еси от смерти, Николае. Моли Христа Бога, грехов оставление даровати, чтущим любовию святую память твою.

Слава, и ныне, Богородичен. Я ко Деву едину в женах Тя без семене рождьшую Бога плотию, вси блажим родове человечестии. Огнь бо в Тя вселися Божества, и яко младенца доиши Зиждителя и Господа. Тем же ангельскии и человеческии род достойно славим, Пресвятое Рожество Твое, и согласно вопием Ти, моли Христа Бога грехов оставление даровати, воспевающим достойно славу Твою.

Песнь 4. Ирмос

П ришествовав еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Ты Сам, Господи, воплощься, и спасе всего мя человека. Тем вопию Ти: слава силе Твоей.

Запев. П риближився чисте зарям духовным, светоносец был еси, мiру просвещая концы. Всем предстоя, и вся спасая верою к тебе притекающыя.

Запев. И збавляя юноши от смерти, якоже явился Николае преподобне, тако и ныне мя спаси от всякаго обстояния, и напастей и бед, всеблаженне.

Слава. О блистал еси добродетелей сиянием всебогате, подражатель преизряден своему Владыце быв. Спасаеши же призываемь, иже благоговением и любовию тя славящия.

И ныне. Богородичен. Н айде на Тя Владыка твари воплощаем, и спасая яко милосерд всего мя человека. Тем же вернии Богородицу Тя славим. Катавасия.

Песнь 5. Ирмос

П росвещение во тьме лежащим, и спасение неначаемым, Христе, Спасе мой, к Тебе утренюю, Царю мирныи, просвети мя сиянием Си, иного бо разве Тебе Бога не знаем.

Запев. Б огоподобным житием, треблаженне, просвещаем, осужденныя неправедным мечем умрети, представ избавил еси, Владыце Христу зовущия, иного разве Тебе Бога не знаем.

Слава. Н а Небесех присносущную славу ныне зря, неизглаголанныя Божественныя зари, пресветлыми наслаждаяся сиянии. Покрый мя предстанием си, преподобне, угодниче Христов всечестне.

И ныне. Богородичен. Д а Свой взыщеши образ, погребенныи страстьми, Спасе, небесных утаився существ, воплощься от Девы. Явился еси Тебе зовущим, иного разве Тебе Бога не знаем. Катавасия.

Песнь 6. Ирмос

В бездне греховней одержимь, неизследную милосердия Твоего призываю бездну, от тли, Боже, мя возведи.

Запев. И же победы Николае венец, на твоем версе достойно положися, яко победитель убо изряден, тя призывающыя спаси.

Слава. У мерщвена мя, блаженне, согрешении, и страстными треволнении погружаема, явивлься спаси, направляя ко пристанищу Божественыя воли.

И ныне. Богородичен. Н а Тя упование возложих, Мати присно Дево, спасения моего, и Тя предстательницу положих животу тверду и непоколебиму. Катавасия.

Слава, и ныне. Кондак, глас 3. В Мирех святе Николае святитель быв, Христово бо преподобне Евангелие исполни, положил еси душу свою за люди своя, и спасл еси неповинныя от смерти. Сего ради освятися, и явися велии таинник Божия благодати.

Икос. В оспоем ныне святителя песньми, мvрским людем пастыря и учителя, да молитвами его просветимся. Сей бо явися чист весь, нетленен духом, Христови принося жертву непорочну, чисту и благоприятну, яко святитель очищен душею и телом, и истинен Церкви предстатель и поборник, и велии таинник Божия благодати.

Песнь 7. Ирмос

О теле злате на поле деире служимем, трие отроцы нерадиша о безбожнем велении. Но посреде огня ввержени, прохлаждаеми пояху: благословен Бог отец наших.

Запев. О стрым искушением пресекаемь есмь, и люте пострекаемь, и ко вратом ада приближихся, нечаянием поражаемь. Спаси мя молитвами си, блаженне, и воздвигни пети: благословен Бог отец наших.

Слава. Н езаходимаго света Невеществеными лучами облистаемь, сущия во тьме скорбей и озлоблений исхити, и к посещению веселия настави поющыя: благословен Бог отец наших.

И ныне. Богородичен. М оли Своего Сына и Господа, Дево Чистая, проданныя лютыми согрешеньми и лестьми змииными, Кровию Его Честною избавити поющыя: благословен Бог отец наших. Катавасия.

Песнь 8. Ирмос

В пещь огненну к детем еврейским сошедшаго, и пламень на хлад преложьшаго Бога, пойте вся дела Господа, и превозносите Его во веки.

Запев. Я ко благ и милосерд, иже во глубине напастей люте содержими вопием, свободи блаженне Николае, разрешение подая молитвами си, иже ко Спасу Христу, священнотаинниче.

Слава. Т аинник иже паче ума святым, и служитель Небесным сыи богомудре, архиерей же верен, согрешении оставления проси от Спаса нашего, священноявленне.

Видео (кликните для воспроизведения).

И ныне. Богородичен. И знемогает ми ныне ум, во глубину впадшу нечестия, яко от всюду различными объят есмь злыми. Но Ты, Дево, исцели, безстрастия светом одевающи. Катавасия.

Песнь 9. Ирмос

Б езначална Родителя Сын, Бог и Господь, воплощься от Девицы нам явися, омраченыя просветити, и собрати расточеныя, тем Всехвалную Богородицу величаем.

Запев с поклоном. С вещею благодати богомудре просвещаемь, и светильник благочестия яве быв, сущия в напастех спасаеши, и иже во глубине морстей избавляеши, и питаеши алчущыя преславно, всеблаженне.

Слава. И же в раи пищи ныне водворяяся, неизреченную славу ясно зря, от Небесных круг певцы своя назираеши, от страстей избавляя, богоносе преславне.

И ныне. Богородичен. П ремудрость, и Сила, и Слово составное Отцу, Дево Чистая, Егоже зачала еси, от Своих Пречистых кровей, Богомати. Живыи Храм прием, и Сей по совокуплению себе соединив нераздельно.

Аще есть великий праздник, задостойник празднику. Аще ни, сей, на глас 8: В ладычице, приими молитву раб Своих и избави нас от всякия нужды и печали. Ты еси Богородице оружие наше и стена. Ты еси Заступнице, и к Тебе прибегаем, Тя и ныне на молитву призываем, да избавиши ны от враг наших, возвеличим Тя вси, Пренепорочную Матерь Христа Бога нашего, Юже осени Дух Пресвятыи (поклон до земли) .

Читайте так же:  Молитва всесильная помощь Степанова

Посем, Т рисвятое и по О тче наш. Исусова молитва. А минь.

Тропарь святителю: П равило вере.

Слава, кондак: В Мирех святе Николае.

И ныне, богородичен: И же от века утаенное.

Посем, Г осподи помилуй (40) . Слава, и ныне. Ч естнейшую херувим и славнейшую воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Г осподи помилуй (дважды) , Господи благослови (с поклонами) .

И отпуст: Г осподи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, и иже во святых отца нашего Николы архиепископа Мир-Ликийских чудотворца, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. А минь.

Библиотека нашего сайта — это уникальная коллекция материалов, жемчужиной которого является «Лицевой летописный свод Ивана Грозного». Кроме того, в библиотеке впервые размещён старообрядческий Архив Канцелярии архиепископа Московского и Всея Руси (РГАДА, фонд 1475).

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Святая сепфора молитва

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырю до́брый Христо́ва ста́да, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко ми́ряном оте́ц че́стен и учи́тель был еси́, / и мне пода́ждь, ра́дуйся тебе́ приноси́ти.

Ро́ди земни́и стеце́мся, / ра́дуйся приноси́ти святи́телю, / ра́дость бо прино́сит вселе́нней неоску́дно.

Слава: Изба́вльшему три воево́ды от убие́ния непра́веднаго вопие́м ти: / ра́дуйся, Нико́лае, засту́пниче прибега́ющим под кров твой.

И ныне: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / ра́дость от А́нгела прие́мшая, / и спаси́ Тебе́ велича́ющих.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный исто́чниче, / лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно, утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Никто́же прибега́яй под кров наде́жды твоея́, о́тче, тощь от тебе́ исхо́дит, / но ра́дуйся принося́ ти, по́мощь прие́млет, Нико́лае, / ю́же и мне пода́ждь, всеблаже́нне.

А́нгели дивя́тся твоему́, преподо́бне, те́плому заступле́нию, / челове́цы же ра́дуются, прие́млюще моли́твами твои́ми избавле́ние от напа́стей бесовских, / те́мже ра́дуйся, прино́сим ти, Нико́лае прехва́льне.

Слава: Шлем, и ору́жие непобеди́мое на диа́вола ты еси́, / христиа́ном же утвержде́ние, и иера́рхом удобре́ние, Нико́лае чу́дне; / ра́дуйся, чудотво́рче вели́кий, обурева́емым ти́хое приста́нище.

И ныне: Заче́нши Зижди́теля Своего́, Богоро́дице, / родила́ еси́ Творца́ всех и Го́спода, / Того́ моли́ изба́вити нас от напа́стей; / ели́ка бо хо́щеши, вся мо́жеши, / я́ко блага́я Блага́го же Роди́тельница.

Возше́д на высоту́ доброде́телей / и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, / пресве́тел вои́стинну яви́лся еси́ мирови па́стырь, / нам в напа́стех сый предста́тель непобеди́мь; / те́мже, пресла́вно врага́ победи́в, лжу отгна́л еси́ / и челове́ки спасл еси́ от сме́рти, Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, другий седален, глас тойже: Реку́ исцеле́ний, оби́льне излива́ющую, / и исто́чник тя чуде́с неоску́дный показа́, Нико́лае, ми́лости бе́здна: / тя́жкими бо неду́гами го́рце дручи́мии / и злоключе́ньми жития́ лю́те му́чимии / вся́кия ско́рби целе́бную вои́стинну обрета́ют лечбу́, / те́плое твое́ защище́ние. / Сего́ ра́ди вопие́м ти: / моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ныне, Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, / Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии: / огнь бо всели́ся в Тя Божества́, / и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. / Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ / и согла́сно вопие́м Ти: / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́столом равнопресто́льне, ра́дуйся, Нико́лае, / я́ко А́риеву е́ресь посрами́л еси́, / и велиа́рова шата́ния низложи́л еси́, твои́ми моли́твами; / не преста́й моля́ о рабе́х твои́х.

Ю́ношу о́наго от руки́ Ами́ры срацы́нскаго изба́вил еси́, / роди́телем же его́ ра́дость дарова́л еси́, / тем ти с ни́ми и мы ра́дуйся прино́сим, Нико́лае преподо́бне.

Слава: Три воево́ды от убие́ния непра́веднаго, чудотво́рче, спасл еси́, / я́влься во сне царю́ благочести́вому, и запрети́в ему́, / и от них ра́дуйся, прия́л еси́, Нико́лае, / и мене́ укрепи́ твои́ми моли́твами.

И ныне: Преблагослове́нная Богоро́дице, ра́дуйся, / я́ко еси́ Царя́ всех престо́л, херуви́мов вы́шший, / не закосни́, моля́ Своего́ Сы́на и Бо́га на́шего, / о чту́щих Тя при́сно, с Никола́ем блаже́нным.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́столов тезоиме́нне, / со А́нгелы равностоя́телю Престо́ла Влады́чня неотсту́пне, / А́рия безу́мновавшаго посрами́л еси́; / сего́ ра́ди вопие́м ти, Нико́лае, ра́дуйся, / святи́телем удобре́ние и сто́лпе церко́вный.

Ру́ку ми даждь, Нико́лае, по́мощи, моля́ся ко Го́споду, / зане́же бу́ря потопля́ет мя грехо́вная, / и приведи́ к ти́хому приста́нищу покая́ния, о́тче, твои́ми моли́твами.

Слава: А́ще и мно́го беззако́нновах, Нико́лае, / но не отступа́ю наде́жды покро́ва твоего́, / всегда́ ра́дуйся, принося́ ти; / ты мя изба́ви от вся́кия ско́рби и беды́, / ели́ка бо хо́щеши, вся мо́жеши.

И ныне: О́блаче превы́шший небе́с, ра́дуйся, / иска́пающий нам ка́плю, Богоро́дице всеблага́я, / пода́ждь от Бо́га лю́дем на́шим побе́ду на ва́рвары, / со иера́рхом Никола́ем Того́ моля́.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Друг Христо́в и вторы́й Петр, яви́лся еси́, о́тче, ра́дуйся, / я́ко еси́ столп церко́вный и чуде́сный орга́н, / Ду́хом Святы́м чудоде́йствуяй и бряца́яй: / те́мже, Нико́лае, ра́дуйся прино́сим ти всегда́.

Услы́шав Константи́н царь благочести́вый во сне преще́ния твоя́, со Авла́вием епа́рхом, / о муже́х о́нех непра́ведно име́вших поги́бнути, / вско́ре повеле́ отпусти́ти их, / тебе́ же ра́дуйся вопия́ше, Нико́лае.

Читайте так же:  Молитва в ПреСвятой Богородице

Слава: Кораблю́ о́ному потопа́ющу в мо́ри ты, о́тче, был еси́ ко́рмчий, / и мне лю́те обурева́ему от помышле́ний бесо́вских, / даждь я́дрило блага́го ра́зума во уме́ и в се́рдце, / я́ко да всегда́ ра́дуйся приношу́ ти, Нико́лае прехва́льне.

И ныне: Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, / ра́дуйся, миру утвержде́ние, / ра́дуйся, я́ко родила́ еси́ Сы́на, всех Бо́га, / Того́ моли́, Богоро́дице пренепоро́чная, / спасти́ся душа́м на́шим.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, / ми́рским лю́дем па́стыря и учи́теля, / да моли́твами его́ просвети́мся: / се бо яви́ся чист весь, нетле́нен ду́хом, / Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну, / я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом, / те́мже сый и́стинно Це́ркве предста́тель и побо́рник сея́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Святе Нико́лае, святи́телю Христо́в / ра́дуйся, ты бо еси́ ра́дость всем неизглаго́ланная, / и мне пода́ждь ру́ку по́мощи, да глаго́лю ти: / ра́дуйся, всеблаже́нне.

Егда́ услы́шаша воево́ды отпуще́ние из темни́цы повеле́нием твои́м, / взе́мше све́щники принесо́ша ти со свеща́ми, ве́лиим вопию́ще гла́сом: / ра́дуйся, о́тче преподо́бне, избавле́ние на́ше.

Слава: Не́когда услы́шал еси́ в темни́це свя́занныя, / услы́ши и мене́, Нико́лае, ра́дуйся принося́ща ти, / и исхи́ти мя огня́ гее́нскаго.

И ныне: Мари́е Госпоже́, Ма́ти Изба́вителя, / приими́ мя, ка́ющагося и прибега́ющаго под кров Твой, / я́ко да не престая́ вопию́ Тебе́: / ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Присноде́во.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Апо́столов сопресто́льниче, / со А́нгелы служи́телю Святе́й Тро́ице, / Нико́лае прехва́льне, ра́дуйся, / и мне да́руй ра́дость моли́твами твои́ми.

Ко́рмчий обурева́емых, Нико́лае, ра́дуйся, / и бу́рю мои́х страсте́й, я́же от прило́га бесо́вскаго, ути́ши, / я́ко про́чее не могу́ терпе́ти, но вопию́: / ра́дуйся, помо́щниче мой и те́плый предста́телю.

Слава: О, коли́ка туга́ обдержи́т мя от стреля́ний бесо́вских, / и я́звы терпе́ти ми несть мо́щно, / пла́стыря приложи́ти несть врача́, / но ты ми приложи́ пла́стырь, и еле́й моли́тв твои́х, Нико́лае, да зову́ ти: / ра́дуйся, о́тче преподо́бне.

И ныне: Купино́ неопали́мая, ра́дуйся, / ю́же Моисе́й ви́де на Сина́и, / и ле́ствице, ю́же Иа́ков ви́де, / Преблагослове́нная Богоро́дице Присноде́во.

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святи́телю о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Льсти́ваго стреля́ния обдержа́т мя, и стремле́ния грехо́вная, / но наде́яся на покро́в твой, к тебе́ прибега́ю, о́тче, / я́ко да отжене́ши от мене́ вся ле́сти лука́ваго, да зову́ ти: / ра́дуйся, Нико́лае.

А́рия безу́мновавшаго посрами́л еси́, / пла́мень же ересе́й угаси́л еси́, / воево́ды в темни́це свя́занныя услы́шал еси́, / и от них ра́дуйся прия́л еси́, / и мы вопие́м ти, Нико́лае: / ра́дуйся, всеблаже́нне.

Слава: А́грика о́наго услы́шавый, / и сы́на его́ Васи́лия от Ами́ры восхи́тивый, / и предста́вивый роди́телем здра́ва во еди́н час от срацы́н, / и мне моля́щуся, исхи́ти неду́гущую мою́ ду́шу, и грехи́ обложе́нную, / от огня́ гее́нскаго, Нико́лае.

И ныне: Цари́це, всех Царя́ ро́ждшая / и носи́вшая Нося́щаго всю тварь, / спаси́ мя, велича́ющаго Тя, Пресвята́я Влады́чице.

Вели́каго архипа́стыря и иера́рха вси, / председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я восхва́лим: / мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, / и царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, / реша́ непра́ведный суд.

Слава: Вельми́ тя просла́ви в чудесе́х Госпо́дь / и жи́ва и по конце́, иера́рше Нико́лае: / кто бо от любве́ ве́ры то́кмо святое́ твое́ и́мя призове́т и не а́бие услы́шан, / те́пла тя предста́теля обрета́ет?

И ныне, Богородичен: Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, / и Врача́ всех Христа́ ро́ждши, Де́во, / гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и многовре́менныя / и се́рдца моего́ стра́стная помышле́ния умертви́.

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния; да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Видео (кликните для воспроизведения).

О всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго. Та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми, ами́нь.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу с ударениями
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here