Молитва за жену беременную

Предлагаем ознакомиться: Молитва за жену беременную с точным и подробным описанием.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва об устроении дел Николаю Чудотворцу

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево , мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении сына Божия, подаждь помощь сей рабе твоей помощи требующей, наипаче же от тебя. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умного света во святом крещении водою и духом. Тебе припадаем мати Бога Вышняго молящеся: Буди милостива мати сей ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившегося из тебе, Христа Бога нашего, да укрепит ее силою своею свыше.

Яко держава его благословенна и препрославлена, со безначальным его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последние дни, благоволением и содействием Свято Духа, изволивый рожденну быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: Раститися и множитися и наполните землю. Помилуй и по велицей милости твоей рабу твою (имя) готовящуюся родити по заповеди твоей. Прости ей волныя и невольныя грехи, благодатию твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремени своего, сохрани сею и младенца во здравии и благомощии, огради ее ангелы твоими и сохрани от неприязненного действия лукавых духов, и всякия вещи злыя.

Тропарь, глас 4

Мати Бога нашего/, во утробе заченши Христа Жизнодавца/,помощи в рождении Того не потребовала еси/, тем же легце разрешитися рабам Твоим благослови и помози/, и младенцев их во время благопотребное родитися имущих/ , под покров Твой, яко Матерь, молим, прими/:Ты бо еси в родах Помощница, Заступница рабом Твоим.

Слава Отцу и Сыну и святому Духу, и ныне и присно и во веки веков . Аминь.

Кондак, глас 2

Слез Евиных разрешение/, пророческих писаний исполнение/, от Духа Святого Богомладенца заченшая /, и во яслех Вифлеемских Того смиренно родившая/,к Тебе прибегаем яко Хранительнице жен и младенцев/, к Тебе воздыхаем и Тя величаем/, радуйся, Благоутробная Мати, в родах Помощница.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево , мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении сына Божия, подаждь помощь сей рабе твоей помощи требующей, наипаче же от тебя. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умного света во святом крещении водою и духом. Тебе припадаем мати Бога Вышняго молящеся: Буди милостива мати сей ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившегося из тебе, Христа Бога нашего, да укрепит ее силою своею свыше.

Яко держава его благословенна и препрославлена, со безначальным его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последние дни, благоволением и содействием Свято Духа, изволивый рожденну быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: Раститися и множитися и наполните землю. Помилуй и по велицей милости твоей рабу твою (имя) готовящуюся родити по заповеди твоей. Прости ей волныя и невольныя грехи, благодатию твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремени своего, сохрани сею и младенца во здравии и благомощии, огради ее ангелы твоими и сохрани от неприязненного действия лукавых духов, и всякия вещи злыя.

Тропарь, глас 4

Мати Бога нашего/, во утробе заченши Христа Жизнодавца/,помощи в рождении Того не потребовала еси/, тем же легце разрешитися рабам Твоим благослови и помози/, и младенцев их во время благопотребное родитися имущих/ , под покров Твой, яко Матерь, молим, прими/:Ты бо еси в родах Помощница, Заступница рабом Твоим.

Слава Отцу и Сыну и святому Духу, и ныне и присно и во веки веков . Аминь.

Кондак, глас 2

Слез Евиных разрешение/, пророческих писаний исполнение/, от Духа Святого Богомладенца заченшая /, и во яслех Вифлеемских Того смиренно родившая/,к Тебе прибегаем яко Хранительнице жен и младенцев/, к Тебе воздыхаем и Тя величаем/, радуйся, Благоутробная Мати, в родах Помощница.

Рождение ребенка — это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Читайте так же:  Молитва Господу Богу на любовь

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.

Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве. Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным. Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

Безмерно счастливы те женщины, мужья которых во всем помогают и поддерживают их. И речь идет не о том, что муж после первой просьбы прибивает гроздь или исправляет неполадки сантехники (хотя помощь в бытовых вопросах тоже немаловажна), — речь идет о моральной и духовной поддержке жены. Во многих семьях мужья дистанцируются и отстраняются от так называемых «женских» проблем, связанных с заботами по дому, с воспитанием детей. Часто такие мужчины отмахиваются и даже не хотят слушать о том, какие душевные переживания беспокоят супругу. Это очень тревожные симптомы, так как браки, где нет духовной общности супругов, быстро распадаются. Молитва мужа за жену, как и молитва жены за мужа способна духовными скрепами сплотить союз.

Беременные женщины нуждаются в постоянной опеке и помощи. Из-за гормонального всплеска у беременных происходят частые перепады настроения – они могут хохотать до слез, а потом смертельно обидится из-за какой-нибудь ерунды. Их часто переполняют странные желания – женщина может среди ночи захотеть свежей клубники или куриной шаурмы, которую она в небеременном состоянии терпеть не может, и пока сонный муж не выполнит странное желание – покоя ему не будет. Обычно мужчины со снисхождением относятся к таким причудам и исполняют их, — что ни сделаешь для любимой жены. Но при этом они забывают о том, молитва за жену также необходима, так как она дает пищу духовную и дарует благодать Божью.

В Святом Писании сказано, — вера может сдвинуть горы. Сильная молитва за жену, способна излечить от любой болезни. По вере и воздастся вам. В случае тяжелого заболевания за больную жену обычно переживает не только супруг, но и другие родственники: родители, дети, братья, сестры. Верующие люди могут объединить свои усилия и читать молитву по соглашению, в этом случае молитва мужа за жену будет усилена молитвенной поддержкой со стороны других родственников.

Читайте так же:  Сильная молитва о помощи в трудную минуту

Будь милостив Господи, к рабе Твоей (имя), укрепи силы ее духовные и телесные, благослови дарованный ей Тобою плод чрева, облагодетельствуй его Святым Духом Твоим, укрепи и сохрани его во чреве до того часа, когда надлежит ему родиться, пошли рабе Твоей (имя) Ангела хранителя в помощь и укрепление.

В период беременности могут возникнуть различного рода проблемы, и поэтому беременной женщине необходима всяческая поддержка, в том числе и молитвенная. Бесплатная молитва для здоровья беременных девушек– это акт заботы церкви и близких людей, окружающих женщину, которая собирается стать матерью. Читать молитвы беременным желательно ежедневно, испрашивая помощи и Божьей милости. Ими пользовались на Руси испокон веков. Духовная помощь, к которой можно и нужно прибегать в таких ситуациях в первую очередь — это молитва «Отче наш».

Если беременность протекает тяжело, обратитесь к своему Ангелу-Хранителю. Эта тонко материальная сущность имеет силу защитить вас, дать помощь, когда это необходимо. Очень важно в этот период контролировать свои слова и мысли. Старайтесь не допускать дурных мыслей. Важно понимать, что эмоции, переживаемые вами, отражаются на ребенке. Визуализируйте своего ребенка, которого носите в чреве, не забывайте и о сильных онлайн молитвах для беременных. Чтобы беременность прошла легко, примените бесплатные заговоры на красоту и здоровье.

Прежде чем выпить воды или умыться, трижды перекрестите ее и скажите про себя короткую заговор — святую молитву для беременных на каждый день: «Водица-сестрица, красная девица, помоги моему дитяти легко на свет Божий родиться! Аминь». Во время беременности не рекомендую совершать гадания и магические привороты, чтобы не прогадать судьбу младенца. Наши предки это знали, и кроме заговоров и безопасных действующих молитв для беременных дочерей, не занимались другими магическими обрядами. Ведь так можно было навлечь несчастья не только на себя и ребенка, но и на весь род. Можно посоветовать пройти тренинги для беременных женщин, чтоб роды разрешились благополучно.

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя)и помози в час сей да разрешится от бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит её силою Своею свыше. Аминь».

С этими молитвами можно просить о здоровье роженицы и об улучшении ее самочувствия (например, при токсикозе, тонусе матки и т.д.). Также просят о сохранении плода при угрозе выкидыша. Супруг может обратиться к святым с молитвами о благоприятном протекании беременности жены.

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец!

К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался.

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли.

И землю, и сонмы ангельские наполняли.

Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю,

но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал.

Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может.

Лишь Твоя безгранична мудрость.

Видео (кликните для воспроизведения).

И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили.

Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях.

Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить,

чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Читайте так же:  Сильная молитва для сил

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего.

к кому прибегну в печали моей;

к кому при­внесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли.

Кто исторгнет мя из тины грехов и безза­коний, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастех, избави от озлоб­лении и скорбей и всяких недугов и болезней,

от враг видимых и неви­димых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческим;

такождь от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя.

Укрый мя под сению милости Твоя, да обрящу покой и радость и от грехов очищение.

Твоему Матернему заступлению себе вручаю:

буди мне Мати и Надежда, Покров и Помощь и Заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощница.

Всяк притекаяй к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит:

сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да из­бавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения.

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку:

радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков.

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая,

море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки:

удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий:

и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему:

умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его,

да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия.

О Преблагословенная Богородице:

Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою:

не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки.

Владыко, Господи Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, благодарю Тебя, что в супружестве моем сделал меня причастником Твоего благословения, как Сам повелел: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю.»

Благодарю Тебя и молю: Благослови сей плод тела моего, Тобою дарованный, облагодетельствуй его и одушеви его Святым Твоим Духом и возрасти здоровое и непорочное тело его с благосоставлением родов.

Освяти его тело, ум, сердце, чрево и утробу и даруй родившемуся сему младенцу душу разумную, всели в него страх Твой.

Ангела — верного хранителя души и тела его — приставь ему!

Покрой, соблюди, укрепи и сохрани младенца в утробе моей до родов.

Сокрой его во утробе материнской, ибо Твои руки приуготовили его!

Ты дал ему жизнь и дыхание, о Господи Иисусе Христе, Твоим Всемогущим рукам отеческим препоручаю я младенца моего.

Возложи на него руку благодати Твоей и Святым Твоим Духом обнови его к животу вечному, и да будет он причастником Царствия Твоего.

О, Всемилостивый Иисусе Христе, Боже наш, призри и сохрани меня, рабу Твою (имя) от страха и зла духов старающихся погубить дела рук Твоих.

И когда придет час мой и время, разреши меня по благодати Твоей.

Воззри оком милосердия Твоего и избави от муки рабу Твою.

Облегчи мне болезни во время ношения моего и даруй мне крепость и силу для рождения и помоги в родах Всемогущей Твоею помощью!

Ибо это есть дело Твое чудное, сила Твоего Всемогущества, дело Благодати и милосердия Твоего.

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим.

Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне:

просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех.

Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Читайте так же:  Молитва за новопреставленного усопшего Богородице

Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию.

Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века.

О, добрый наш пастырю, и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас, Почитаемый верующими людьми во всём мире Святитель Николай, он же Николай Чудотворец, Мирликийский чудотворец, грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое;

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных;

потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас,

да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение,

на благая дела наша и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недогующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святого утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобо.

Славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй!

По данной ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святей и цельбоносней иконе твоей притекающих,

и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего и якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси;

сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси,

да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков.

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице,

Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися;

разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших:

испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим:

просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О крепкая мученице, святая Параскево!

Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы;

моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто,

да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго,

Видео (кликните для воспроизведения).

в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва за жену беременную
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here