Молитва за жену от блуда

Предлагаем ознакомиться: Молитва за жену от блуда с точным и подробным описанием.

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою. Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, при́зри ми́лостиво на раба́ Твоего́ (имя), прельще́нного ле́стью чре́ва и плотско́го весе́лья. Да́руй ему́ позна́ть сла́дость воздержа́ния в посте́ и проистека́ющих от него́ плодо́в Ду́ха. Ами́нь.

О, всесвятой Вонифатий, милостивый раб Милосердаго Владыки! Услышь прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию и, как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тебя, так и теперь избавь этих несчастных (имена). Аминь.

О, преподо́бный, ты от тя́жких грехо́в дости́г пречу́дных доброде́телей, помоги́ моля́щимся тебе́ раба́м Бо́жиим (имена), влеко́мым в поги́бель оттого́, что предаю́тся безме́рному, вре́дному для души́ и те́ла употребле́нию вина́. Склони́ на них свой ми́лостивый взор, не отклони́ и не пре́зри их, но внемли́ им, прибега́ющим к тебе́. Моли́, свято́й Моисе́й, Влады́ку Христа́, что́бы не отве́рг их Он, Милосе́рдный, и да не возра́дуется диа́вол их поги́бели, но да пощади́т Госпо́дь э́тих безси́льных и несча́стных, кото́рыми овладе́ла па́губная страсть пия́нства, ведь мы все Бо́жии созда́ния и иску́плены Пречи́стою Кро́вию Сы́на Его́. Услы́шь же, преподо́бный Моисе́й, их моли́тву, отгони́ от них диа́вола, да́руй им си́лу победи́ть страсть, помоги́ им, простри́ твою́ ру́ку, вы́веди их на путь добра́, освободи́ их от ра́бства страсте́й и изба́вь их от винопи́тия, что́бы они́, обновле́нные, в трезве́нии и све́тлом уме́ возлюби́ли воздержа́ние и благоче́стие, и ве́чно прославля́ли Всеблаго́го Бо́га, всегда́ спаса́ющего Свои́ созда́ния. Ами́нь.

Читайте так же:  Заупокойная молитва со Святыми упокой

О, премилосе́рдная Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостиво услы́ши нас – жен, дете́й, мате́рей и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых и того́ ра́ди от ма́тери своея́ – Це́ркви Христо́вой и спасе́ния отпа́дающих, бра́тьев и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. О, ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́сь серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы ма́терей, о ча́дах свои́х сле́зы пролива́ющих; жен, о му́жех свои́х рыда́ющих; чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помоги́ пройти́ непреткнове́нно возду́шные мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емые ве́ки веко́в. Ами́нь.

Поэтому нельзя не молиться: ведь слишком многое поставлено на карту. Можете вы представить себе молитву только за правую часть вашего тела?
Если одна сторона лишена поддержки и защиты и разрушается, то та же участь ожидает и другую часть тела.

То же самое можно сказать о тебе и твоем муже. Если ты молишься за себя, но не молишься за него, ты никогда не получишь желанного благословения и не ощутишь полноты жизни. Все, что происходит с ним, происходит и с тобой, и избежать этого невозможно.

«Господи, Отец мой небесный, прошу тебя помочь моему мужу найти и выполнять его предназначение.

Благослови его работу, пусть она приносит ему успех и финансовое процветание.

Пусть он получает удовлетворение, выполняя свою работу!

Пусть его уважают и ценят люди

Открой ему сердце, Господи, чтобы всё, что он делал совпадало с Твоим Божественным замыслом.

Дай ему оптимизм, Господи, даруй энергию и силу, чтобы он в радости трудился на благо себе и всему обществу.

Помоги ему радоваться успехам и ценить достигнутое.

Пусть каждый его шаг и вздох будет направлен навстречу Тебе, Господи!

Благослови его на его пути!

Помоги ему обрести уверенность и открой перед ним двери будущего!

От всех врагов и недоброжелателей!

Помоги ему расти и совершенствоваться!

Я молюсь, Господи, о том, чтобы я могла быть достойной спутницей своему мужу!

Чтобы могла поддерживать, радовать и

Вдохновлять его на новые свершения!

Пусть наш союз будет крепок и угоден Тебе!

Благодарю тебя, Господи, за всё, что Ты нам даруешь и предаюсь воле Твоей святой!

Будь благословен, Господи, во веки веков! Аминь!»

В Восточных учениях в разных вариациях бытует фраза:

«Преодолей вожделение, и тебе в три раза проще будет достичь благостной, духовной жизни».

В самом деле, половое распутство для многих людей — огромное препятствие на духовном пути. Да и православная церковь строго осуждает такое поведение. Как же стать не рабом, а хозяином этого чувства? Как побороть блудную страсть?

Школы саморазвития призвали бы к самоконтролю, дисциплине, духовным практикам. И полагаться при этом только на себя. Православная же традиция рекомендует всегда и во всём заручаться поддержкой высших сил. Помощь Бога, Его участие в нашей жизни — один из главных даров Всевышнего человеку. Чтобы попросить Его, нужна сильная молитва от блуда. А как и кому молиться, поговорим дальше.

Блуд часто путают с прелюбодеянием, но это не одно и то же. Прелюбодеяние — это измена супругу. Блуд — это похоть, развратные действия, сексуальная необузданность.

Также не нужно бросаться в крайности и считать любые здоровые проявления сексуальности блудом. Православие не требует от верующих аскетического целомудрия или умеренности. Взаимное влечение мужчин и женщин, плотское проявление этих желаний — это тоже сотворено Богом.

При этом секс вовсе не обязательно должен приводить к рождению ребёнка. Писание нигде не осуждает интимную жизнь ради удовольствия.

Блуд же — другое явление. Это беспорядочные половые связи, бездумное следование половому инстинкту.

Во главе всего должны быть любовные чувства между мужчиной и женщиной, а секс — их естественное продолжение. Если этот порядок нарушен, то во главу всего выходит животный инстинкт, человек сбивается с духовного пути, ибо неправильно ставит приоритеты в жизни.

Об опасности блуда предупреждает игумен Пётр Мещеринов:

Петр Мещеринов Игумен

Чем страшен блуд, можно ответить только с религиозной точки зрения; со всех остальных позиций всегда будет возможность контраргументов.
С религиозной же т.зр. ответ таков: блуд изгоняет из сердца человека Святого Духа. Блудная нечистота и Дух Святой сосуществовать не могут: или одно, или другое. А ничего более страшного для человека, чем остаться вне Бога, нет (собственно, ад – и есть существование без Бога).

Никто не поймёт беду лучше, чем тот, кто с нею столкнулся. Именно поэтому молитва от страсти и блуда чаще всего обращена к Марии Египетской. Эта женщина вела распутную жизнь в VI веке. Как-то она последовала за паломниками, надеясь не то по пути, не то в самом Иерусалиме дальше предаваться разврату.

Мария Египетская — блудница, которая стала святой. Она не смогла войти в храм, пока не оставила свои грехи.

Мария Египетская была блудницей, но раскаялась и стала святой

В святом городе она попыталась войти в Храм Гроба Господня и обнаружила, что не способна это сделать. Шок отрезвил Марию Египетскую. Она мгновенно пересмотрела свою жизнь и искренне раскаялась в содеянном. Бывшая блудница помолилась Богородице, и только тогда смогла пройти к Животворящему Кресту.

Читайте так же:  Покаянные молитвы к ПреСвятой Богородице

С тех пор она стала праведницей и подвижницей. После смерти Мария Египетская помогает тем, кто ищет, как избавиться от блудной страсти.

Вот молитва Марии Египетской:

О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы,

Яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва святой Марии Египетской от плотской страсти

О великая Христова угоднице преподобная Марие! На Небеси Престолу Божию предстоящи, на земли же духом любве с нами пребывающи, имеющи дерзновение ко Господу, моли спасти рабы Его, к тебе с любовию притекающыя. Испроси нам у Великомилостиваго Владыки и Господа веры непорочное соблюдение, градов и весей наших утверждение, от глада и пагубы избавление, скорбящым утешение, недугующым — исцеление, падшим — возстание, заблуждшым — укрепление,

Видео (кликните для воспроизведения).

В делах благих преспеяние и благословение, сиротам и вдовицам — заступление и отшедшим от сего жития — вечное упокоение, всем же нам в день Страшного Суда одесную страны общники быти и блаженный глас Судии Моего услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира, и тамо пребывания во веки получити. Аминь.

Виталий Александрийский известен тем, что наставлял на путь Божий блудниц. Он работал с утра до вечера и получал за это 12 монет. Десять из них он ежедневно отдавал блуднице, у которой ночевал, за то, чтобы она сохранила себя в чистоте.

Доброе обращение Виталия Александрийского с блудницами у многих из них пробудило интерес к духовной жизни.

Вот молитва от страсти блуда Виталию Александрийскому:

Святой Виталий Александрийский ещё при жизни спасал женщин от греха блуда: он платил им, чтобы те сохраняли себя в чистоте

Тропарь преподобному, глас 8

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Виталие, дух твой.

Кондак преподобному, глас 2

Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Виталие, моли непрестанно о всех нас.

Ублажаем тя, преподобне отче Виталие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

До сих пор речь шла только про женских покровителей. А что делать мужчинам? Конечно, можно обратиться за помощью и к Марии Египетской, и к Виталию Александрийскому. Но многим верующим комфортнее молиться святому своего «профиля».

И таковой существует. Это Мартиниан Кесарийский.

Он известен историей о том, что не поддался на брань блуда, когда его совращала блудница. Чтобы одолеть вожделение, он встал на раскалённые угли.

Мартиниан Кесарийский славился чудотворцем, он обладал даром избавлять людей от блудных желаний

Вот молитвы от похоти Мартиниану Кесарийскому

Яко подвижников благочестия искусна, и страдальца произволением честнаго, и пустыни жителя и всельника, в песнех достойно восхвалим Мартиниана присночестнаго: той бо змия попра.

От конец даже до конец пройде вещание красных добродетелей и Божественных подвиг твоих: млад сый возрастом, в пустынях возжелал еси пожити, пения Христу, псалмы и молитвы воспущая присно: день же и нощь возрастая в болезнех и слезах, чисте житие твое скончал еси и, мудре, злоночальнаго посрамил еси, ты бо змия попрал еси.

Этого святого мужа ещё при жизни люди просили избавлять их от похотливых желаний. У него был такой дар. Теперь к Евфимию Новгородскому можно обратиться в такой молитве:

Отче святителю Евфимие! Ты от юности Твоея Христа возлюбил еси, и благодатию Его укрепляем, вся плотская мудрования умертвил еси, чистым же житием и кротким нравом Господеви угодил еси, и по благодати Его на престоле святительства подвизаяся, явился еси, пастве Христове Великаго Новограда пастырь добрый, душу твою о стаде твоем полагаяй. Темже и по смерти твоей прослави тя Пастыреначальник Христос подаянием чудес, от тебя истекающих, образ добродетельнаго жития в тебе нам показуя.

Темже и аз грешный и унылый, к раце мощей твоих припадая, молюся тебе усердно: даждь ми руку помощи, воздвигни мя молитвами твоими из глубины греховныя: се бо волнами страстей плотских и иными тьмочисленными житейскими треволнении обуреваюся. Буди убо мне многогрешному теплый ко Христу предстатель и молитвенник, да и аз, от потопления греховнаго избавлен, ко пристанищу непорочнаго жития благодатию Христовою достигну, и чистым житием прославлю Спасителя моего, кровию Своею мене искупившаго: и тако жития скончав, получу жизнь вечную во Царствии Небеснем, идеже славится Пречестное и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Евфимий Новгородский встал на угли, чтобы преодолеть блудные желания, теперь он помогает тем, кто ему молится

Молитвы, читаемые при обуревании плотской страстью:

1 Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
2 Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
3 Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна,
4 плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.
5 Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни,
6 от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.
7 Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,
8 обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
9 Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.
10 Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему,
11 яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
12 На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
13 на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия.
14 Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
15 Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго,
16 долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.

Читайте так же:  Молитва на удачу в разговоре

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Виталие, дух твой.

Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Виталие, моли непрестанно о всех нас.

Ублажаем тя, преподобне отче Виталие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Агница Твоя, Иисусе, Фомаида, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Храм твой всечестный яко цельбу душевную обретше, вси вернии велегласно вопием ти: дево мученице, Фомаидо великоименитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Преп. Таисия была весьма прекрасна и прославилась повсюду красотою своего лица. Прельщая поклонников своих, она доводила их до разорения, нищеты, ссор из-за нее. После беседы с преподобным Пафнутием, преп. Таисия пребывала три года в затворе в женском монастыре, замаливая свой грех блуда, пока видение преп. Павлу Препростому не объяснило, что грех бывшей блудницы Таисии прощен.

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест последовала еси Христу, и дающи учила еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о душе, вещи безсмертней: темже и со Ангелы срадуется, преподобная Таисие, дух твой.

За любовь Господню, преподобная, покоя желание возненавидела еси, пощением дух твой просветивши: крепко бо звери победила еси: но молитвами твоими противных шатание разори.

Другаго тя Иосифа, великий чистоты и целомудрия рачителю, всечестне и равноангельне Моисее, священными песньми восхваляюще, грешнии, молим ти ся прилежно: моли Христа Бога, яко да исцелит вся наша страсти и подаст велию милость.

Труды и подвиги со страстьми по чистоте твоей видя, святе, кто не дивится? Глад бо, темницу и раны приемля, не поработился еси сластем ляховицы, но, яко царь, страстьми обладаяй, ныне и тогда возпрославился еси от Всевидящаго человеческая сердца, от Негоже во искушениих всем пособствовати благодать прием, пособствуй и нам, твою память чтущим, Моисее преподобне.

В Вышних, Единаго Бога ища, земная вся презрел еси, о телеси своем нерадив, на муки мужески себе вдал еси, глад, жажду, узы, в темнице затворяемь, доблественно претерпел еси, биения, кровеизлияние и удов отрезание, чистаго ради девства твоего, мужески понесл еси. И ныне с девственными лики предстоя Пресвятей Троице, от всех искушений моли избавитися вопиющим ти: радуйся, Моисее, отче блаженейший.

Преподобный Моисей Мурин — покаявшийся убийца и разбойник — помощник в трезвости и целомудрии. Ему молятся для преодоления страсти пьянства и блуда, и также об обращении ко Христу душ, согрешивших тяжкими преступлениями.

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Моисее: постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Мурины заушив и лица демонов поплевав, мысленно просиял еси, якоже солнце светлое, светом жития твоего и учением наставляя души наша.

Когда блудница под видом странницы пришла к преп. Мартиниану, он встал на горящий хворост, чтобы победить искушение. Блудница, увидев его подвиг, покаялась.

Яко подвижников благочестия искусна, и страдальца произволением честнаго, и пустыни жителя и всельника, в песнех достойно восхвалим Мартиниана присночестнаго: той бо змия попра.

От конец даже до конец пройде вещание красных добродетелей и Божественных подвиг твоих: млад сый возрастом, в пустынях возжелал еси пожити, пения Христу, псалмы и молитвы воспущая присно: день же и нощь возрастая в болезнех и слезах, чисте житие твое скончал еси и, мудре, злоночальнаго посрамил еси, ты бо змия попрал еси.

Св. Евфимий обладал благодатным даром избавлять от плотской страсти.

Избран быв Богови от юности, святителю Евфимие, и, сего ради архиерейства саном почтен быв, упасл еси люди, иже тебе Богом врученныя; темже и по преставлении чудес дарования от Господа приял еси, исцеляти различныя недуги. Того моли о нас, совершающих честную память твою, да тебе вси непрестанно ублажаем.

Читайте так же:  Богородице Казанская молитва

Яко архиереем сопрестольник и святителем изрядный поборник был еси, святителю Евфимие, не престай сохраняя отечество твое, град же и люди, иже тебе верою почитающия и честным мощем твоим покланяющияся, да велегласно тебе вси вопием: радуйся, святителю Богомудре!

Отче святителю Евфимие! Ты от юности твоея Христа возлюбил еси и благодатию Его укрепляем, вся плотская мудрования умертвил еси, чистым житием и кротким нравом угодил еси Господеви, и по благодати Его на престоле святительства подвизался, явился еси пастве Христове Великаго Новаграда пастырь добрый, полагаяй душу твою о стаде твоем. Темже и по смерти твоей прослави тя Пастыреначальник Христос подаянием чудес, от тебе истекающих, образ добродетельнаго жития в Тебе нам показуя. Темже и аз грешный и унылый, к к раце мощей Твоих припадая, молюся тебе усердно: даждь ми руку помощи, воздвигни мя молитвами твоими из глубины греховныя, се бо волнами страстей плотских и уныния, и иными тьмочисленными житейскими треволнении обуреваюся и погибаю. Буди убо мне, многогрешному, теплый ко Христу предстатель и молитвенник, да и аз, от потопления греховнаго избавлен, ко пристанищу непорочнаго жития благодатию Христовою достигну, и чистым житием прославлю Спасителя моего, кровию Своею мене искупившаго: и тако житие скончав, получу живот вечный во Царствии Небеснем, идеже славится пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо; прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух твой.

Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши твое сердце, славная, пришла еси ко Христу, Сего Всенепорочную и святую Матерь, Молитвенницу милостивную принесла еси. Отонудуже и прегрешений обрела еси оставление, и со ангелы присно срадуешися.

Агницу Христову и дщерь песньми восхвалим ныне Марию приснопамятную, явльшуюся египетское овча, и прелести сих всея избеже, и едина принесеся Церкви совершенное возвращение, воздержанием и молитвою подвизающися паче меры человеческаго естества. Темже и возвыси ея и житие и деяние Един Вседержитель, Марие преславная.

О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову, тленных и красных, и временных забытием претекла еси, яко слова ученица: пощением страсти первее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси. Тем Христос сугубых венца сподоби тя, славная Евдокие: преподобная страстотерпице, моли Христа Бога спастися душам нашым.

Во страдании твоем добре подвизавшися, и по смерти нас освящаеши чудес излиянии всехвальная, верою прибегающыя в божественную церковь твою. И торжествующе молим тя, преподобная мученице Евдокие, да избавимся недуг душевных, и чудес благодать почерпем.

Греховные желания легко овладевают человеком. Они заполняют тело и загрязняют сознание и душу. Чтобы не допустить соблазна, необходимо иметь сильную волю и вести аскетический образ жизни. Но не все люди обладают такими качествами. Для того, чтобы преодолеть в себе пагубное желание, в православии есть молитвы от блуда. Молиться надо не только от греховных человеческих страстей, но и от бесов, которые эти желания ему доставляют и всячески стараются его совратить. Молиться надо истово, ежедневно, особенно, когда греховность подступает слишком близко. Чем сильнее соблазн, тем сильнее надо молиться.

Грех подступает к человеку через его мысли. Бесы, видя его желания, используют все его помыслы, чтобы столкнуть его на дорогу грехопадения. И человек должен понимать, что наваждение к нему приходит от дьявола, и он не должен допускать блудных помыслов. Но сам человек не в силах совладать с силой дьявола и поэтому должен призывать к помощи Небесные Силы, потому что борьба ведется за его душу. Силою молитвы помыслы человека очищаются от пагубного наваждения. Надо в течении всего дня отслеживать свои мысли и в случае возникновения греховных образов или побуждений, надо тут же обращаться к молитве за помощью Небесным Покровителям. Преподобный Моисей Угрин прославился своей стойкостью против соблазнов плотских, стал великомучеником и впоследствии Небесным Наставником тем, кого обуревают дьявольские искушения. К нему следует обращаться в молитве за помощью.

О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Грех прелюбодеяния разрушает судьбы и души людей. В результате блуда распадаются семьи. Неустроенность в личной жизни приводит к пьянству, алкоголизму и другим пагубным привычкам. Святитель Евфимий Новгородский обладал духовной силой побеждать бесов совращения. Люди, обращающиеся к нему, получали благодатную помощь. И поныне в молитве ему о защите от блуда и прелюбодеяния люди получают духовную благодать и поддержку.

Отче святителю Евфимие! Ты от юности Твоея Христа возлюбил еси, и благодатию Его укрепляем, вся плотская мудрования умертвил еси, чистым же житием и кротким нравом Господеви угодил еси, и по благодати Его на престоле святительства подвизаяся, явился еси, пастве Христове Великаго Новограда пастырь добрый, душу твою о стаде твоем полагаяй. Темже и по смерти твоей прослави тя Пастыреначальник Христос подаянием чудес, от тебя истекающих, образ добродетельнаго жития в тебе нам показуя. Темже и аз грешный и унылый, к раце мощей твоих припадая, молюся тебе усердно: даждь ми руку помощи, воздвигни мя молитвами твоими из глубины греховныя: се бо волнами страстей плотских и иными тьмочисленными житейскими треволнении обуреваюся. Буди убо мне многогрешному теплый ко Христу предстатель и молитвенник, да и аз, от потопления греховнаго избавлен, ко пристанищу непорочнаго жития благодатию Христовою достигну, и чистым житием прославлю Спасителя моего, кровию Своею мене искупившаго: и тако жития скончав, получу жизнь вечную во Царствии Небеснем, идеже славится Пречестное и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Вся человеческая жизнь окружена плотскими соблазнами, которые разжигают страсти. Чтобы не впадать в греховность, надо придерживаться православных обычаев, соблюдать посты, вести умеренный образ жизни, избегая излишеств в еде и напитках. Но этого бывает недостаточно. Надо бороться со своими страстями, направляя свою энергию на созидательные устремления. Но все же человек слаб, чтобы в одиночку победить дьявольское искушение и ему необходимо обращаться к помощи и поддержке Помощников Небесных.

Читайте так же:  Молитва привлечения удачи

О Мати Господа, моего Творца, Ты корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице! Ты ми помози, немощному плотскою страстию и болезненну сущу, едино бо Твое и Тобою Твоего Сына и Бога имею заступление. Аминь.

Некоторые жены, чьи мужья им изменяют, порой терпят это, и даже оправдывают их, объясняя это тем, что мужья к ним возвращаются и все равно их любят. Но они не всегда успевают вовремя заметить, какие изменения происходят в их душах, а когда замечают, то бывает уже поздно. Семья — институт священный и за него надо бороться. И лучшим средством борьбы может быть православная молитва от блуда мужа. Но молиться надо со всей силой души и не только для того, чтобы муж отвратился от соблазнившей его женщины, но и отрезвел умом и обрел новый смысл и ценности жизни в мире и любви с женой и Богом в душе.

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Когда осаждают мысли о грехе и разврате, надо бороться с ними, призывая для помощи Господа. Человеку не под силу одному бороться со своей греховностью и надо искать поддержки у Святых Наставников. Святой Амвросий поучал, как надо бороться против нападения бесов и совращения, творя молитву от блудных мыслей.

Молись так: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного…” Ударяй на слово “грешного”… Вспоминай грехи, которыми оскорблял Господа, и смиряйся. Если смириться не можешь, а “добродетели” лезут на ум, говори так: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. О, раба непотребного! Зри блуд твой и прежние твои блудные путаницы!” И сейчас же опять: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”.

Часто желания тела бывают сильнее настроений ума и выходят из-под контроля. Человеком овладевает похоть и с этим сложно что-то сделать. Здесь могли бы помочь ограничения в питании и соблюдение постов, но мало кто соглашается на это. Да и просто соблюдение диеты не сильно помогают. Не все понимают, что пост, это не только ограничение в питании, а именно усиление молитвенных обращений к Богу, когда ум и душа могут воспарить над телом и его желаниями. В этом главный принцип молитвы против похоти. Тело в результате молитвенного устремления отвлекается от плотских желаний и постепенно приучается поддерживать духовный труд. И необходимое условие, постепенное и регулярное приучение тела и ума к молитвенному устремлению.

Боже Вседержителю, всю тварь премудростию создавый, мене, падшаго многими согрешеньми, Твоею воздвигни рукою: подаждь ми Твою помощь, и сподоби мя от мирских свободитися искушений, от диавольских сетей, и от плотских похотей. Умилосердися и прости ми вся, елика Ти согреших во вся дни живота моего; помажи душу мою елеем благодати и щедрот Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Ним же Тебе и Святому Духу подобает всякая слава во веки. Аминь.

Иоанн Многострадальный прославился своими подвигами в обуздании плоти телесной. Он на себе испытал все мытарства похоти и боролся не жалея себя. Чтобы не подпасть под влияние бесов он длительное время воздерживался от пищи, налагал на себя вериги, засыпал себя по плечи в землю и даже оставался там целый пост. В результате длительной борьбы, Иоанн обрел силу духовную в борьбе с бесами и людскими слабостями и после кончины стал помогать тем, кто обращается к нему в молитве о помощи и поддержке.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва за жену от блуда
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here